Nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quảng Xương

Lời mở đầu
Phần Một. Những vấn đề chung về hiệu quả cho vay của Ngân hàng thương mại
1.1 Hoạt động cơ bản của NHTM
1.1.1 Khái niệm và vai trò 6
1.1.2 Các hoạt động của ngân hàng
1.1.2.1 Huy động tiền gửi 7
1.1.2.2 Hoạt động tín dụng 8
1.1.2.3 Các hoạt động khác 9
1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.2.1 Khái niệm và vai trò 11
1.2.2 Các loại hình cho vay 12
1.2.3 Qui trình cho vay 13
1.3. Hiệu quả cho vay của NHTM
1.3.1 Khái niệm 15
1.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cho vay của NHTM
1.3.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh qui mô cho vay 15
1.3.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh độ an toàn 16
1.3.2.3 Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ sinh lời 17
1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay
1.3.3.1 Các nhân tố về phía ngân hàng 18
1.3.3.2 Các nhân tố về phía khách hàng 22
1.3.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường vĩ mô 22

Phần Hai. Thực trạng hiệu qủa cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng Công Thương khu vực Ba Đình
2.1 Khái quát về NHCT Ba Đình
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24
2.1.2 khái quát hoạt động kinh doanh
2.1.2.1 VÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn 28
2.1.2.2 VÒ c«ng t¸c tÝn dông 31
2.1.2.3 Hoạt động Tài trợ thưong mại 32
2.1.2.4 Các hoạt động dịch vụ và công tác khác 34
2.1.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động
¬ 2.1.3.1 Một số thành tựu 35
2.1.3.2 Những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh 36
2.2 Thực trạng hoạt động cho vay của NHCTBĐ
2.2.1 Về dư nợ cho vay 39
2.2.2 Về chất lượng khoản vay 40
2.2.3 Về xử lý nợ đọng 42
2.3 Đánh giá hiệu quả cho vay của NHCTBĐ
2.3.1 Kết quả đạt được 43
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1 Một số hạn chế 45
2.3.2.2 Nguyên nhân 51
Phần Ba. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTBĐ
3.1 Định hướng phát triển hoạt động cho vay của NHCTBĐ 59
3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHCTBĐ
3.2.1. Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay
3.2.1.1 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 61
3.2.1.2 Nâng cao chất lượng xử lí thông tin 62
3.2.2 Đảm bảo thực hiện tốt qui trình cho vay 63
3.2.3 Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 64
3.2.4 Tăng cường công tác quản lý, giám sát 65
3.3 Một số kiến nghị
3.3.1 Đối với NHNo và PTNT Huyện Quảng Xương TỉnhTthanh Ho 66
3.3.2 Đối với Ngân hàng nhà nước 72
3.3.3 Đối với nhà nước 72
Kếtluận


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quảng Xương
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả cho vay tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Quảng Xương sẽ giúp ích cho bạn.