Giải pháp phòng ngừa & hạn chế rủi ro tín dụng tại ngânhàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Tiên Du - Bắc Ninh

LỜI MỞ ĐẦU

Là một nước đang phát triển, xuất phát điểm với một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu. Đảng và nhà nước ta đã đề ra những chính sách để từng bước cải thiện nền kinh tế nước nhà và tiến tới một xã hội văn minh phồn thịnh hơn- xã hội XHCN. Giữ vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến hiệu quả của công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đó là: "Nguồn vốn". Mỗi năm chúng ta cần hàng chục tỷ đồng vốn dài hạn phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn lực sản xuất, hàng trăm tỷ đồng vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất và lưu thông hàng hoá. Thực tế chứng minh rằng, hệ thống các NHTM và các tổ chức trung gian tài chính đã, đang và sẽ giữ vai trò như một "Bà đỡ" đối với nền kinh tế. Với phương trâm: "đi vay để cho vay", các NHTM và các tổ chức trung gian tài chính đã và đang ra sức huy động mọi nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế. Mặc dù hoạt động của các NHTM rất phong phú, đa dạng và chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa, nhưng chúng ta không thể phủ nhận vai trò nòng cốt của hoạt động tín dụng- một trong những hoạt động truyền thống của các NHTM. Tuy nhiên, mặt trái của nó, luôn tồn tại song hành với hoạt động tín dụng đó là: "rủi ro". Vâng luôn tiềm ẩn một tỷ lệ rủi ro rất cao, là đặc trưng cơ bản nhất của hoạt động kinh doanh tín dụng.
Nhận biết được sự nguy hiểm của rủi ro tín dụng, nên phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng luôn được các NHTM và các tổ chức trung gian tài chính quan tâm, thậm chí đầu tư cho việc hoàn thiện các chính sách này còn được đặt lên hàng đầu. Qua thời gian thực tế, được sự giúp đỡ của NHNo Huyện Tiên Du, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài: "Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh". Chuyên đề nghiên cứu gồm 3 chương:
Chương 1. Những vấn đề cơ bản về TDNH và rủi ro trong hoạt động kinh doanh tín dụng tại NHTM.
Chương 2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Tiên du - tỉnh Bắc ninh.
Chương 3. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng tại NHNo&PTNT huyện Tiên du - tỉnh Bắc ninh.
Tuy nhiên, do trình độ nhận thức, thời gian thực tập và điều kiện hạn chế. Chắc hẳn bài viết còn nhiều thiếu xót, kính mong nhận được sự góp ý của cô giáo Đỗ Kim Hảo và các cô chú công tác tại NHNo&PTNT Huyện Tiên Du, để giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!


Xem Thêm: Giải pháp phòng ngừa & hạn chế rủi ro tín dụng tại ngânhàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Tiên Du - Bắc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phòng ngừa & hạn chế rủi ro tín dụng tại ngânhàng NHNo&PTNT (AgriBank) huyện Tiên Du - Bắc sẽ giúp ích cho bạn.