Đẩy nhanh tiến trình CPH & nâng cao hiệu quả hoạt động tại C.ty Thương mại XNK Hà Nội - HACIMEX

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I :NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ VÀ CỔ PHẦN HOÁ 6
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỔ PHẦN HOÁ 6
1. Khái niệm cổ phần hoá 6
2. Đặc điểm cổ phần hoá 7
3. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là một xu hướng phát triển tất yếu, hợp quy luật trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 9
4. Mục tiêu của cổ phần hoá 10
5. Thực trạng cổ phần hoá các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 12
II. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ HIỆU QUẢ 18
1. Khái niệm hiệu quả 18
2. Phân biệt hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội 18
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cổ phần hoá doanh nghiệp 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ TẠI CÔNG TY HACIMEX 21
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY HACIMEX 21
1. Lịch sử hình thành
1.1 Công ty HACIMEX trong giai đoạn trước đổi mới 21
1.2 Công ty HACIMEX từ sau đổi mới đến nay 21
2. Cơ cấu tổ chức 23
II. THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HOÁ TẠI CÔNG TY HACIMEX 29
1. Tình hình cổ phần hoá tại công ty 29
2. Những thành tựu công ty đạt được trong những năm trước cổ phần hoá 29
3.Những khó khăn tồn tại khi cổ phần hoá 38
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỔ PHẦN HOÁ TẠI HACIMEX 48
1. Quan điểm mục tiêu cổ phần hoá tại công ty HACIMEX 48
2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cổ phần hoá tại công ty Thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội 49
2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách 49
2.2. Giải pháp về tổ chức quản lý và cơ chế vận hành 48
3. Một số kiến nghị 53
KẾT LUẬN 57


Xem Thêm: Đẩy nhanh tiến trình CPH & nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty Thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy nhanh tiến trình CPH & nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty Thương mại xuất nhập khẩu Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.