Kế toán tiền lương và phân tích lương tại Công ty Phà AGLý do chọn đề tài
​ Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người để tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra. Sử dụng hợp lý lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh là tiết kiệm chi phí về lao động, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Tiền lương trong doanh nghiệp một mặt là chi phí cấu thành trong giá thành sản phẩm, mặt khác tiền lương còn là khoản thu nhập cho người lao động sinh sống, tái sản xuất và phát triển về vật chất, tinh thần. Một mức lương thỏa đáng sẽ là động lực kích thích năng lực sáng tạo của người lao động, tăng năng suất, tăng lợi nhuận và tạo nên sự gắn kết lâu dài giữa doanh nghiệp và người lao động. Do đó, đối với doanh nghiệp việc xây dựng một hệ thống lương thưởng hợp lý, kích thích người lao động nhiệt tình với công việc, kích thích kinh doanh phát triển là một trong những công tác đặt lên hàng đầu nhằm ổn định, phát triển nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Ngoài tiền lương, để đảm bảo tái sản xuất sức lao động và cuộc sống lâu dài của người lao động, doanh nghiệp còn phải tính vào chi phí sản xuất kinh doanh một bộ phận chi phí gồm các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Vì thế chi phí lương có vai trò rất quan trọng, vì nó không chỉ góp phần làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tăng thêm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp giúp cho các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.
Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi quyết định chọn đề tài “Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà An Giang”. Đề tài này sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề kế toán tiền lương tại công ty và phân tích tiền lương, đánh giá ưu khuyết điểm của công tác kế toán tiền lương, từ đó sẽ đưa ra những biện pháp giải quyết những vấn đề tồn tại nếu có.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu :
Với tên đề tài là “Kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà An Giang” sẽ tập trung nghiên cứu các mục tiêu sau :
- Lý luận kế toán tiền lương và phân tích lương.
- Tìm hiểu thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty, đánh giá công tác quản lý tiền lương của công ty, từ đó có phương pháp tính toán phù hợp đảm bảo nâng cao năng suất lao động hoàn thành vượt mức kế hoạch mà công ty đề ra.
- Phân tích chi phí lương tại công ty dựa vào các chỉ tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chi phí tiền lương.
- Đánh giá và kiến nghị để đưa ra các biện pháp hoàn thiện kế toán tiền lương.

1.3 Phương pháp nghiên cứu :
- Những số liệu trong đề tài này được thu thập từ phòng Tổ Chức Hành Chính và phòng Kế Toán Tài Vụ của công ty.
Bảng tổng hợp lương.
Bảng tính lương và BHXH, BHYT, KPCĐ.
Kế hoạch quỹ lương.
Bảng tình hình hoạt động, bảng cân đối kế toán.
- Phương pháp phân tích số liệu : phương pháp so sánh
Phương pháp so sánh số tuyệt đối : là hiệu số của 2 chỉ tiêu : chỉ tiêu kỳ phân tích và chỉ tiêu cơ sở.
Phương pháp so sánh tương đối : là tỷ lệ % của chỉ tiêu kỳ phân tích so với chỉ tiêu gốc để thể hiện mức độ hoàn thành hoặc tỷ lệ của số chênh lệch tuyệt đối so với chỉ tiêu gốc để nói lên tốc độ tăng trưởng.
1.4 Phạm vi nghiên cứu :
Đề tài nghiên cứu kế toán tiền lương và phân tích lương tại công ty phà An Giang. Thời gian được chọn để nghiên cứu là tháng 09/2007 cho việc tìm hiểu quy trình kế toán tiền lương và năm 2006, 2007 cho việc phân tích tiền lương.

MỤC LỤC​
Trang​Chương 1 : TỔNG QUAN 1
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3 Phương pháp nghiên cứu 2
1.4 Phạm vi nghiên cứu 2
Chương 2 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
2.1 Tổng quan về tiền lương và các khoản trích theo lương 3
2.1.1 Khái niệm, ý nghĩa của tiền lương 3
2.1.2 Các hình thức trả lương 3
2.1.2.1 Tiền lương trả theo thời gian 3
2.1.2.2 Trả lương theo sản phẩm 5
2.1.3 Quỹ tiền lương 7
2.1.4 Các khoản trích theo lương 8
2.1.5 Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9
2.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 9
2.2.1 Chứng từ sử dụng 9
2.2.2 TK kế toán sử dụng trong kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 11
2.2.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 12
2.2.4 Sơ đồ tổng hợp tài khoản tiền lương và các khoản trích theo lương 14
2.3 Kế toán các khoản trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 16
2.3.1 Khái niệm trích trước tiền lương nghỉ phép 16
2.3.2 Tài khoản sử dụng 16
2.3.3 Nguyên tắc hạch toán 16
2.3.4 Trình tự hạch toán 17
2.3.5 Sơ đồ tổng hợp tài khoản 335 17
2.4 Phân tích chi phí lương 18
2.4.1 Chi phí lương 18
2.4.1.1 Chi phí lương trong sản xuất 18
2.4.1.2 Chi phí lương ngoài sản xuất 18
2.4.2 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương 18
2.4.2.1 Xác định chênh lệch về chi phí tiền lương 18
2.4.2.2 Tỷ suất tiền lương trên lợi nhuận 20
2.4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí lương 21
Chương 3 : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÀ AN GIANG 23
3.1 Quá trình hình thành và phát triển công ty phà An Giang 23
3.2 Cơ cấu tổ chức của công ty 24
3.2.1 Tổ chức bộ máy quản lý 24
3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 25
3.3 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 – 2007 26
3.3.1 Tình hình tài sản và nguồn vốn của công ty 26
3.3.2 Tình hình hoạt động của công ty năm 2006 – 2007 28
3.4 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triền 29
3.4.1 Thuận lợi 29
3.4.2 Khó khăn 29
3.4.3 Phương hướng phát triển 29
3.5 Tổ chức công tác kế toán 30
3.5.1 Tổ chức bộ máy kế toán 30
3.5.2 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 31
Chương 4 : KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN TÍCH LƯƠNG TẠI CTY PHÀ
AN GIANG 33
4.1 Quỹ lương và hình thức trả lương tại công ty 33
4.1.1 Tổng quỹ lương và nguồn hình thành quỹ tiền lương 33
4.4.2 Hình thức trả lương tại công ty 35
4.4.2.1 Trả lương theo sản phẩm 35
4.4.2.2 Trả lương theo hệ số được sắp xếp theo ngạch bậc 35
4.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 35
4.2.1 Hạch toán lao động 35
4.2.2 Tính và thanh toán lương, các khoản trích theo lương 36
4.2.2.1 Cách tính lương 36
4.2.2.2 Các khoản trích theo lương 39
4.2.2.3 Tổng hợp tiền lương phải trả cho nhân viên 41
4.2.3 Kế toán phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương 42
4.2.4 Phương pháp tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 45
4.2.5 Sổ tổng hợp và sơ đồ tổng hợp kế toán 47
4.2.5.1 Sổ tổng hợp 47
4.2.5.2 Sơ đồ tổng hợp kế toán 49
4.3 Phân tích tình hình thực hiện chi phí tiền lương 51
4.3.1 Chỉ tiêu xác định chênh lệch về chi phí tiền lương 51
4.3.2 Chỉ tiêu về tỷ suất tiền lương trên lợi nhuận 53
4.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí tiền lương 55
4.3.3.1 Lợi nhuận 55
4.3.3.2 Tiền lương bình quân 56
4.3.3.3 Tiền lương bình quân và số lượng lao động 59
4.3.3.4 Tiền lương bình quân, doanh thu và năng suất lao động 60
Chương 5 : ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 63
5.1 Đánh giá 63
5.2 Kiến nghị 64
5.3 Kết luận 66


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và phân tích lương tại Công ty Phà AG
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và phân tích lương tại Công ty Phà AG sẽ giúp ích cho bạn.