Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhất Miền Bắc

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC 2
1.1. ĐẶC ĐIỂM DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CPN HỢP NHẤT MIỀN BẮC 2
1.1.1. Khái quát các hoạt động kinh doanh của Công ty CP CPN Hợp Nhất Miền Bắc 2
1.1.2. Đặc điểm doanh thu của Công ty CP CPN Hợp Nhất Miền Bắc 4
1.1.3. Đặc điểm chi phí của Công ty CP CN Hợp Nhất Miền Bắc 5
1.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ CỦA CÔNG TY CP CPN HỢP NHẤT MIỀN BẮC 6
1.2.1. Tổ chức quản lý doanh thu của Công ty CP CPN Hợp Nhất Miền Bắc 6
1.2.1.1. Quy trình quản lý doanh thu tại các TTGD 6
1.2.1.2. Quy trình quản lý doanh thu tại Công ty 7
1.2.2. Tổ chức quản lý chi phí của Công ty CP CPN Hợp Nhất Miền Bắc 8
1.2.2.1. Quy trình quản lý chi phí tại các TTGD 8
1.2.2.2. Quy trình quản lý chi phí tại TTKT1 8
1.2.2.3. Quy trình quản lý chi phí tại Công ty 8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC 10
2.1. KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC 10
2.1.1. Kế toán doanh thu và thu nhập khác 10
2.1.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 10
2.1.1.2. Kế toán chi tiết doanh thu và thu nhập khác 15
2.1.1.3. Kế toán tổng hợp về doanh thu 19
2.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 23
2.2. KẾ TOÁN CHI PHÍ 23
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 23
2.2.1.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 23

2.2.1.2. Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 27
2.2.1.3. Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 30
2.2.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 32
2.2.2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 32
2.2.2.2. Kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp 35
2.2.2.3. Kế toán tổng hợp về chi phí quản lý doanh nghiệp 38
2.2.3. Kế toán chi phí tài chính 39
2.2.3.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 39
2.2.3.2. Kế toán chi tiết chi phí tài chính 40
2.2.3.3. Kế toán tổng hợp về chi phí tài chính 42
2.2.4. Kế toán chi phí khác 43
2.2.4.1. Chứng từ và thủ tục kế toán 43
2.2.4.2. Kế toán chi tiết chi phí khác 44
2.2.4.3. Kế toán tổng hợp về chi phí khác 46
2.2.5. Kế toán kết quả kinh doanh 47
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CPN HỢP NHẤT MIỀN BẮC 51
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY 51
3.1.1. Ưu điểm 51
3.1.2. Nhược điểm 54
3.2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP CPN HỢP NHẤT MIỀN BẮC 56
3.2.1. Phương hướng hoàn thiện 56
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện 57
3.2.2.1. Về công tác quản lý doanh thu, chi phí 57
3.2.2.2. Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp kế toán 57
3.2.2.3. Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 58
3.2.2.4. Về sổ kế toán tổng hợp 58
3.2.2.5. Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng 61
3.2.2.6. Điều kiện thực hiện giải pháp 63
KẾT LUẬN 64
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhấ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty CP Chuyển phát nhanh Hợp Nhấ sẽ giúp ích cho bạn.