Hoàn thiện kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại Công ty CP Tập đoàn Phát triển Công nghệ và Đầu tư

MỤC LỤC

MỤC LỤC i
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU SƠ ĐỒ iv
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY 3
GS – GROUP JSC 3
1.1 Đặc điểm khách hàng và nhà cung cấp tại Công ty 3
1.1.1. Đặc điểm nhà cung cấp tại Công ty 3
1.1.2. Đặc điểm khách hàng tại Công ty 4
1.2. Đặc điểm thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp của Công ty GS – GROUP JSC 5
1.2.1. Hình thức thanh toán 5
1.2.2. Đặc điểm thanh toán với nhà cung cấp 5
1.2.3. Đặc điểm thanh toán với khách hàng. 6
1.2.4. Quy định về thanh toán tại Công ty 7
1.3. Tổ chức quản lý thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại Công ty 8
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY GS – GROUP JSC 9
2.1. Thực trạng kế toán thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty GS – GROUP JSC 9
2.1.1. Thủ tục chứng từ 9
2.1.2. Kế toán chi tiết thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty GS – GROUP JSC 20
2.1.3. Kế toán tổng hơp thanh toán với nhà cung cấp tại Công ty GS – GROUP JSC 28
2.1.3.1. Tài khoản sử dụng: 28
2.1.3.2. Trình tự hạch toán 28
2.2.Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng tại Công ty GS – GROUP JSC 31
2.2.1. Thủ tục chứng từ 31
2.2.2. Kế toán chi tiết thanh toán với khách hàng tại Công ty GS – GROUP JSC 36
2.2.3 Kế toán tổng hợp thanh toán với khách hàng tại công ty GS – GROUP JSC 44
2.2.3.1.Tài khoản sử dụng 44
2.2.3.2. Trình tự hạch toán 44
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY GS – GROUP JSC 48
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại Công ty 48
3.1.1- Ưu điểm 48
3.1.2. Nhược điểm 50
3.2. Phương hướng hoàn thiện 52
3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại GS – GROUP JSC 55
3.3.1- Về công tác quản lý thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp 55
3.3.2- Về tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán 58
3.3.3.Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 61
KẾT LUẬN 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại Công ty CP Tập đoàn Phát triển Công
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp tại Công ty CP Tập đoàn Phát triển Công sẽ giúp ích cho bạn.