Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Điện cơ Thống Nhất

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 3
1.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty 3
1.1.1 . Danh mục sản phẩm 3
1.1.2. Tiêu chuẩn chất lượng 4
1.1.3. Tính chất của sản phẩm 5
1.1.4. Loại hình sản xuất 6
1.1.5. Thời gian sản xuất 7
1.1.6. Đặc điểm sản phẩm dở dang 7
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của Công ty 7
1.2.1. Quy trình công nghệ 7
1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất 9
1.3. Quản lý chi phí sản xuất của Công ty 11
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 13
2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty 13
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13
2.1.1.1. Nội dung 13
2.1.1.2. Tài khoản sử dụng 13
2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 14
2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 19
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22
2.1.2.1. Nội dung 22
2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 23
2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 23
2.1.2.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 28
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 30
2.1.3.1. Nội dung 30
2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 31
2.1.3.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 32
2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 37
2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 40
2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 40
2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 43
2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại Công ty 46
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của Công ty 46
2.2.2. Quy trình tính giá thành 46
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 51
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 51
3.1.1. Ưu điểm 51
3.1.2. Nhược điểm 55
3.2. Phương hướng hoàn thiện 57
3.3. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 58
3.4. Điều kiện thực hiện kiến nghị hoàn thiện 61
KẾT LUẬN 62
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viê sẽ giúp ích cho bạn.