Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 3
1.1 ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 3
1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 6
1.2.1 Quy trình công nghệ 6
1.2.2 Đặc điểm tổ chức, sản xuất kinh doanh 7
1.3 QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 8
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 11
2.1 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 11
2.1.1 KẾ TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 11
2.1.1.1 Nội dung 11
2.1.1.2 Tài khoản sử dụng 13
2.1.1.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 13
2.1.1.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp 20
2.1.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 21
2.1.2.1 Nội dung 21
2.1.2.2 Tài khoản sử dụng 22
2.1.2.3 Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 23
2.1.2.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp 28
2.1.3 KẾ TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG MÁY THI CÔNG 30
2.1.3.1 Nội dung 30
2.1.3.2 Tài khoản sử dụng 32
2.1.3.3 Quy trình ghi sổ chi tiết 32
2.1.2.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp 39
2.1.4 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUÂT CHUNG 40
2.1.4.1 Nội dung 40
2.1.4.2 Tài khoản sử dụng 41
2.1.4.3 Quy trình ghi sổ chi tiết 42
2.1.4.4 Quy trình ghi sổ tổng hợp 47

2.1.5 KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT, KIỂM KÊ VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 48
2.1.5.1 Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 48
2.1.5.2 Tổng hợp chi phí sản xuất 49
2.2 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 51
2.2.1 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH CỦA CÔNG TY
2.2.2 QUY TRÌNH TÍNH GIÁ THÀNH 52
CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 54
3.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 54
3.1.1 ƯU ĐIỂM 54
3.1.2 NHƯỢC ĐIỂM 58
3.2 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI 60
3.2.1 PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN 60
3.2.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 61
KẾT LUẬN 67
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP kinh doanh phát triển
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP kinh doanh phát triển sẽ giúp ích cho bạn.