Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Xuân Hoà

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ 2
1.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty 2
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty 5
1.2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 5
1.2.2. Cơ cấu tổ chức sản xuất 7
1.3. Quản lý chi phí sản xuất tại công ty 10
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ 14
2.1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Xuân Hoà 14
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 14
2.1.1.1. Nội dung 14
2.1.1.2. Tài khoản sử dụng 14
2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 15
2.1.1.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 20
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 23
2.1.2.1. Nội dung 23
2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 25
2.1.2.3. Quy trình ghi sổ chi tiết 26
2.1.2.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp: 32
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 33
2.1.3.1 Nội dung 33
2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 34
2.1.3.3. Quy trình hạch toán chi tiết chi phí sản xuất chung 34
2.1.3.4. Quy trình ghi sổ tổng hợp 40
2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 42
2.1.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 42
2.1.4.2. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 44
2.2. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm tại công ty Xuân Hoà 47
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty. 47
2.2.2. Quy trình tính giá thành 48
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUÂN HOÀ 52
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty 52
3.1.1. Ưu điểm 53
3.1.1.1. Hiện đại hoá công tác kế toán 53
3.1.1.2. Phương pháp tính lương công nhân sản xuất và nhân viên quản lý phân xưởng 54
3.1.1.3. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 55
3.1.1.4. Lựa chọn đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành 55
3.1.1.5. Hạch toán chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành sản phẩm 56
3.1.2. Nhược điểm 56
3.1.2.1.Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 56
3.1.2.2. Về chi phí nhân công trực tiếp 57
3.1.2.3. Về chi phí sản xuất chung 57
3.1.2.4.Về hạch toán chi phí sản xuất : Chọn đối tượng hạch toán chi phí sản xuất không chi tiết 60
3.1.2.5. Chưa có bộ phận kế toán quản trị 60
3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xuân Hoà 61
3.2.1. Phương hướng hoàn thiện 61
3.2.1.1. Sự cần thiết 61
3.2.1.2. Phương hướng hoàn thiện 62
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Xuân Hoà 62
3.2.2.1.Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 62
3.2.2.2.Về chi phí nhân công trực tiếp 65
3.2.2.3.Về chi phí sản xuất chung 65
3.2.2.4. Về xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 69
3.2.2.5. Về xây dựng bộ phận kế toán quản trị 70
KẾT LUẬN 72


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viê sẽ giúp ích cho bạn.