Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Phát triển Công nghiệp

MỤC LỤC

MỤC LỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM, TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 3
1.1. ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM 3
1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT SẢN PHẨM 8
1.3. QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 13
2.1. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 13
2.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13
2.1.1.1. Nội dung 13
2.1.1.2. Tài khoản sử dụng 14
2.1.1.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 14
2.1.1.4. Quy trình ghi sổ kế toán tổng hợp 20
2.1.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 22
2.1.2.1. Nội dung 22
2.1.2.2. Tài khoản sử dụng 24
2.1.2.3. Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết 24
2.1.2.4. Quy trình hạch toán tổng hợp 31
2.1.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 33
2.1.3.1. Nội dung 33
2.1.3.2. Tài khoản sử dụng 34
2.1.3.3. Quy trình hạch toán chi tiết 34
2.1.3.4. Quy trình hạch toán tổng hợp 40
2.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 43
2.1.4.1. Kiểm kê tính giá sản phẩm dở dang 43
2.1.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất 45
2.2. TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH 48
2.2.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành của công ty 48
2.2.2. Quy trình tính giá thành 49
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 56
3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CFSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP XÂY LẮP TẠI CÔNG 56
3.1.1. Ưu điểm 56
3.1.2. Nhược điểm 60
3.2. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 63
3.3. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN 70
KẾT LUẬN 72


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Phát triển Côn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Phát triển Côn sẽ giúp ích cho bạn.