Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội
I. Lời mở đầu

Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đã và đang tạo ra không khí cạnh tranh sôi nổi trong sản xuất kinh doanh. Nằm trong quỹ đạo hoạt động của nền kinh tế thị trường, Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội đã ra đời hoà mình vào dòng chảy chung góp phần cùng xã hội đáp ứng những yêu cầu và từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Mặc dù mới thành lập được hơn mười năm nhưng Công ty thực sự đã đạt được những thành tựu đáng kể với quy mô hoạt động ngày càng được mở rộng.
Sau hơn một tháng thực tập tại Công ty INCOMEX, em đã phần nào hiểu được thực tế công tác quản lý nói chung và công tác Kế toán nói riêng trong Công ty. Được sự hướng dẫn tận tâm của các anh chị trong Công ty, đặc biệt là Phòng Tài chính-Kế toán, trong thời gian thực tập em đã đi được đến các phòng trong Công ty để tìm hiểu hoạt động của từng phòng và em đã hiểu được phần nào tình hình và công tác kế toán, tài chính của Công ty và những vấn đề cơ bản của hoạt động kinh doanh diễn ra ở Công ty.
Cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Hồng Thuý đã giúp em hoàn thành được báo cáo thực tập tỏng hợp này. Báo cáo gồm có 3 phần:
Phần 1: Khái quát chung về Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội
Phần 2: Đặc điểm hệ thống kế toán tại Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội
Phần 3: Một số ý kiến đánh giá nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội
Do thời gian thực tập không dài cùng với kiến thức thực tế còn hạn chế nên em không thể phản ánh được một cách toàn diện về Công ty, cũng như không thể đưa ra các chu trình kế toán đầy đủ mà Công ty áp dụng. Đó là những thiếu sót không tránh khỏi. Em mong nhận được sự góp ý, nhận xét của các thầy cô, các anh chị trong Công ty để em rút kinh nghiệm cho chuyên đề lần sau. Em xin chân thành cảm ơn!MỤC LỤC
Trang
LỜI MỞ ĐẦU
Phần 1:
Khái quát chung về Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu
Hà Nội
I. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
1. Thời gian thành lập
2. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu phản ánh quá trình phát
triển của công ty.
II. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
1. Thi công xây lắp
2. Đầu tư kinh doanh bất động sản
3. Kinh doanh xuất nhập khẩu
4. Đầu tư, tư vấn, thiết kế và dự án
III. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty
1. Ban Giám đốc
2. Phòng Tài chính- kế toán
3. Phòng kỹ thuật
4. Phòng tổng hợp
5. Các Đội công trình
IV. Đặc điểm tổ chức hệ thống SXKD, quy trình công nghệ
1. Đặc điểm sản xuất kinh doanh xây lắp
2. Phương thức tổ chức

Phần 2:
Đặc điểm hệ thống kế toán tại Công ty Đầu tư Xây dựng và
Xuất nhập khẩu Hà Nội

I. Đặc điểm tổ chức công tác Kế toán tại Công
1. Những đặc điểm chung về bộ máy Kế toán
2. Đặc điểm vận dụng chế độ Kế toán
2.1. Chứng từ kế toán
2.2. Hệ thống tài khoản
2.3. Hệ thống sổ sách
2.4. Hệ thống báo cáo kế toán
II. Nội dung tổ chức kế toán một số phần hành tại Công ty
1. Tổ chức hạch toán Tài sản cố định
1.1. Hệ thống chứng từ
1.2. Hệ thống tài khoản
1.3. Hệ thống sổ sách
2. Tổ chức hạch toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
2.1. Hệ thống chứng từ
2.1. Hệ thống tài khoản
2.1. Hệ thống sổ sách
3. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.1. Hệ thống chứng từ
3.2. Hệ thống tài khoản
3.3. Hệ thống sổ sách
4. Tổ chức hạch toán chi phí SXKD và tính giá thành sản phẩm
4.1. Hệ thống chứng từ
4.2. Hệ thống tài khoản
4.3. Hệ thống sổ sách
III. Thực trạng hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp tại Công ty
1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
4. Hạch toán chi phí sản xuất chung
5. Tổng hợp chi phí sản xuất
6. Đánh giá sản phẩm dở dang
7. Tổ chức công tác tính giá thành sản phẩm
Phần 3:
Một số ý kiến đánh giá nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại
Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội

I. Những đánh giá chung
1. Những thành tựu đạt được
1.1. Tổ chức bộ máy Kế toán
1.2. Tổ chức chứng từ kế toán
1.3. Hệ thống tài khoản kế toán
1.4. Hệ thống sổ sách áp dụng tại Công ty
1.5. Hệ thống báo cáo tài chính
1.6. Công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp
2. Những vấn đề tồn tại
2.1. Vấn đề lập và luân chuyển chứng từ
2.2. Sổ sách, báo cáo kế toán
2.3. Hạch toán các khoản mục chi phí
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế
toán tại Công ty đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội
1. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ
2. Hoàn thiện sổ sách kế toán
3. Hoàn thiện hạch toán các khoản mục chi phí
3.1. Hoàn thiện hạch toán CPNVLTT
3.2. Hoàn thiện hạch toán các khoản trích theo lương của công
nhân trực tiếp xây dựng và điều khiển máy thi công
3.3. Hoàn thiện hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ và giá trị
CCDC phân bổ nhiều kỳ
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.