TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ NĂM 2006
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG I : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA XÍ NGHIỆ ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ 4
I. TèM HIỂU QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ 4
1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 4
2. Chức năng nhiệm vụ của xí nghiệp Đóng Tàu Hồng Hà 5
II. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ. 5
1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên kinh tế của xí nghiệp 5
3. Nguyờn vật liệu ; quy trỡnh cụng nghệ và sản phẩm của xớ nghiệp. 6
4.Cơ sở vật chất kỹ thuật của xí nghiệp 7
5. Vốn của xí nghiệp 8
III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA XÍ NGHIỆP ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ 3 NĂM GẦN ĐÂY. 9
IV. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 10
1. Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 10
V. CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 12
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ĐÓNG TÀU HỒNG HÀ NĂM 2006 17
I. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 17
1. Tài sản cố định 17
II. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ 33
1. Tài khoản sử dụng 33
2. Đặc điểm phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ trong xí nghiệp 33
3. Phương pháp tính giá nhập xuất NVL, CCDC 34
4. Hạch toán tổng hợp NVL 34
5. Những vật liệu; công cụ dụng cụ mà xí nghiệp thường dùng 34
III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP TIỀN LƯƠNG VÀ KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 42
IV. KẾ TOÁN TẬP HỢP 46
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 46
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty 46
V. KẾ TOÁN THÀNH PHẨM; TIÊU THỤ THÀNH PHẨM; XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH; PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN. 50
1. Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh. 50
2.Kế toán tiêu thụ sản phẩm hàng hóa 51
VI. NHỮNG PHẦN HÀNH KẾ TOÁN KHÁC 56
1. Kế toán vốn bằng tiền 56
2. Kế toán Thanh toán 58
1. Bảng cân đối kế toán 63
PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 68
I. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP 68
1. Nhận xét chung 68
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tại cụng ty 69
KẾT LUẬN 70

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam là một trong số ít những nước chọn con đường đi lên CNXH từ nền kinh tế Nông - Công nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản. Cho nên việc thực hiện Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa đất nước là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và phức tạp.
Thực tế hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, đất nước đó gặp phải nhiều khú khăn với nhiều bài học sâu sắc về công nghiệp hoá. Song chúng ta cũng đạt được những thành công đáng kể; tạo ra nhiều thành tựu to lớn làm tiền đề cho sự phát triển toàn diện của Nông - Lâm - Ngư nghiệp, gắn với kinh tế dịch vụ & Ngư nghiệp. Ngay trong lĩnh vực Công nghiệp hoá nhà nước ta đó khuyến khớch những ngành nghề phỏt triển. Xuất phỏt những yờu cầu đó xí nghiệp đóng tàu Hồng Hà ra đời.
Nội dung báo cáo gồm ba phần sau đây:
Phần I : Tỡnh hỡnh phỏt triển chung của Xớ nghiệp đóng tàu Hồng Hà
Phần I : Thực trạng công tác kế toán - hạch toán tại xí nghiệp
Phần III : Những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tại xí nghiệp


Xem Thêm: Tổ chức kế toán của công ty đóng tàu hồng hà năm 2006
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán của công ty đóng tàu hồng hà năm 2006 sẽ giúp ích cho bạn.