Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
​MUÏC LUÏC
Lời mở đầu
Chương 1: Những vấn đề chung về kiểm soát
chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập
1.1. Tổng quan về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán . 05
1.1.1. Khái niệm chất lượng hoạt động kiểm toán và kiểm soát chất
lượng hoạt động kiểm toán . 06
1.1.2. Các cấp độ của kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán . 07
1.1.2.1. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từ bên trong 08
1.1.2.2. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từ bên ngoài . 08
1.2. Kiểm soát chất lượng từ bên trong theo chuẩn mực kiểm toán
quốc tế . 09
1.2.1. Lịch sử phát triển chuẩn mực kiểm soát chất lượng 09
1.2.2. Nội dung của chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 220 hiện hành 11
1.2.3. Nội dung chuẩn mực quốc tế về kiểm soát chất lượng dịch vụ
đảm bảo 13
1.3. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Hoa kỳ 18
1.3.1. Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tại Hoa Kỳ 18
1.3.1.1. Lược sử kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tại Hoa Kỳ . 18
1.3.1.2. Các Ủy ban phụ trách kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán . 21
1.3.2. Kiểm soát chất lượng từ bên trong tại Hoa Kỳ 24
1.4. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại Pháp 24
1.4.1. Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tại Pháp . 24
1.4.1.1. Lược sử kiểm soát chất lượng từ bên ngoài tại Pháp . 24
2
1.4.1.2. Các cơ quan chịu trách nhiệm kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán . 25
1.4.2. Kiểm soát chất lượng từ bên trong tại Pháp 27
1.4.2.1. Đánh giá khách hàng 27
1.4.2.2. Kiểm soát chất lượng hồ sơ kiểm toán . 28
1.4.2.3. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng . 29
1.5. Bài học kinh nghiệm từ các mô hình kiểm soát chất lượng cho
Việt Nam . 29
1.5.1. Việc tiến hành kiểm soát chất lượng là yêu cầu tất yếu khách
quan 29
1.5.2. Vai trò của kiểm soát chất lượng đối với sự phát triển, hoàn thiện
của nghề nghiệp kiểm toán . 29
1.5.3. Các cấp độ của hệ thống kiểm soát chất lượng 30
1.5.3.1. Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài . 31
1.5.3.2. Kiểm soát chất lượng từ bên trong . 31
1.5.4. Vai trò của Hội nghề nghiệp, Nhà nước trong kiểm soát chất
lượng 32
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chất lượng
hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam
2.1. Đặc điểm hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam . 33
2.1.1. Các quy định pháp lý . 33
2.1.2. Hoạt động của tổ chức nghề nghiệp . 35
2.1.3. Hình thức pháp lý của các công ty kiểm toán độc lập . 36
2.1.4. Các dịch vụ của các công ty kiểm toán . 37
2.1.5. Thị trường kiểm toán độc lập . 37
2.1.6. Đội ngũ kiểm toán viên 38
2.2. Thực trạng về hệ thống các quy định liên quan đến kiểm soát
chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập Việt Nam 39
2.2.1. Chuẩn mực Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm (VAS 220) . 39
3
2.2.2. Các quy định pháp lý liên quan đến kiểm soát chất lượng kiểm
toán độc lập từ bên ngoài . 40
2.3. Thực trạng về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại
Việt Nam . 43
2.3.1. Thực trạng việc thiết lập chính sách kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán tại các công ty kiểm toán 43
2.3.1.1. Đối với các công ty kiểm toán thuộc Big four tại Việt Nam . 43
2.3.1.2. Đối với các công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô trung
bình trở lên (trên 50 nhân viên) . . 45
2.3.1.3. Đối với các công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô nhỏ 48
2.3.2. Thực trạng việc thực hiện chính sách kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán tại các công ty kiểm toán 49
2.3.2.1. Tại các công ty kiểm toán thuộc Big four ở Việt Nam . 49
2.3.2.2. Tại các công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô trung bình
trở lên (trên 50 nhân viên) . 50
2.3.2.3. Tại các công ty kiểm toán Việt Nam có quy mô nhỏ 53
2.3.3. Thực trạng về kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán từ bên
ngoài . 55
2.3.3.1. Hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Bộ tài chính 55
2.3.3.2. Hoạt động kiểm soát chất lượng kiểm toán của Hội nghề
nghiệp . 60
2.3.3.3. Hoạt động kiểm soát chất lượng của Ủy Ban chứng khoán
Nhà nước . 61
2.4. Ưu điểm và tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán độc lập . . 61
2.4.1. Ưu điểm trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán độc lập 61
2.4.2. Tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán
độc lập 63
4
2.4.2.1. Tồn tại về các quy định liên quan đến kiểm soát chất lượng
hoạt động kiểm toán độc lập . 63
2.4.2.2. Những tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán từ bên trong các công ty kiểm toán độc lập 63
2.4.2.3. Những tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng từ bên
ngoài đối với các công ty kiểm toán độc lập . 66
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác
kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập Việt Nam
3.1. Yêu cầu có tính nguyên tắc trong việc thiết lập các giải pháp
nhằm nâng cao kiểm soát chất lượng cho hoạt động kiểm toán . 68
3.2. Phương hướng nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán độc lập tại Việt Nam . 69
3.3. Giải pháp nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động
kiểm toán độc lập Việt Nam . . 70
3.3.1. Giải pháp về phía Nhà nước . 70
3.3.2. Giải pháp đối với đối với các Công ty kiểm toán độc lập . 74
3.3.3. Giải pháp đối với Hội nghề nghiệp 77
3.3.3.1. Kiện toàn hoạt động của tổ chức nghề nghiệp . 77
3.3.3.2. Kiện toàn bộ máy tổ chức, chuyên nghiệp hóa các Ban
chuyên môn của Hội nghề nghiệp . 78
3.3.3.3. Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán độc lập 82
3.3.4. Các giải pháp khác . 93
Kết luận
5
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu đề tài:
Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế
(WTO) vào tháng 11/2006. Tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, bên cạnh những cơ
hội thuận lợi, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức to lớn đó là sức ép
cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa. Vì vậy, làm thế nào để nâng cao khả năng
cạnh tranh là một công việc mang tính cấp bách và sống còn của các doanh nghiệp,
trong đó có các doanh nghiệp kiểm toán. Theo lộ trình phát triển sau khi gia nhập
WTO, Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn dịch vụ tài chính, trong đó có dịch vụ kế toán
- kiểm toán. Điều này dẫn đến một thực tế là thị trường tài chính, đặc biệt là dịch vụ
kế toán - kiểm toán, bảo hiểm cũng như thị trường chứng khoán sẽ có sự tham gia
của rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Và do vậy, doanh nghiệp kiểm toán cũng như
các doanh nghiệp khác chịu sự canh tranh gay gắt. Muốn tồn tại và phát triển, các
doanh nghiệp kiểm toán phải hoàn thiện chất lượng hoạt động của mình.
Bên cạnh đó, từ khi nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004
của Chính phủ về việc “Chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần” có hiệu
lực, nhu cầu về xác định giá trị doanh nghiệp và kiểm toán trước khi cổ phần hóa
tăng lên một cách đột biến. Điều này đòi hỏi phải có một đội ngũ kiểm toán viên đạt
năng lực và trình độ chuyên môn cao để đáp ứng với nhu cầu này, nhằm xác định
một cách đúng đắn giá trị tài sản của Nhà nước trước khi cổ phần hóa, tránh những
thất thoát và lãng phí.
Như vậy có thể thấy rằng, hoạt động kiểm toán độc lập là một trong những
công cụ quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô nền kinh tế đất nước. Trước hết nó
phục vụ vì lợi ích thiết thực cho các chủ sở hữu, các nhà đầu tư và sau đó là góp
phần ngăn chặn các sai phạm về kinh tế - tài chính, giúp cho Chính phủ, cơ quan
Nhà nước kiểm soát được hoạt động kinh tế - tài chính, ổn định thị trường chứng
khoán. Để hội nhập kinh tế thế giới, để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam,
một trong những biện pháp là dịch vụ kiểm toán phải có chất lượng cao. Muốn vậy
cần tăng cường kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập.
Với lý do trên, tác giả đã thực hiện đề tài “Phương hướng và giải pháp nhằm
6
nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tại Việt Nam”
với mong muốn đưa chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam đạt chuẩn
quốc tế trong quá trình phát triển nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói
riêng ở Việt Nam.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Luận văn tập trung nghiên cứu việc kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán độc lập trên cả hai khía cạnh: kiểm soát từ bên trong của công ty kiểm toán độc
lập và kiểm soát từ bên ngoài của Hội nghề nghiệp và Nhà nước. Luận văn chỉ tập
trung vào kiểm toán độc lập, không nghiên cứu các loại kiểm toán khác như kiểm
toán nội bộ và kiểm toán nhà nước nhằm đem lại một bức tranh tổng thể với một
cách nhìn toàn diện về công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán độc lập ở Việt
Nam.
3. Mục đích nghiên cứu đề tài:
Luận văn nghiên cứu nhằm để hoàn thiện và nâng cao công tác kiểm soát
chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập, mục đích chính là:
- Hệ thống hóa các lý luận cơ bản về công tác kiểm soát chất lượng hoạt động
kiểm toán độc lập, một vấn đề chưa thật sự được các cơ quan chức năng và nhà
quản lý quan tâm trong những năm vừa qua.
- Tìm hiểu, khảo sát và đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán độc lập tại Việt Nam.
- Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm toán độc lập ở nước ta hiện nay, luận văn
đã đánh giá những ưu điểm và tồn tại trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập, từ đó đưa ra các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm
toán độc lập tại Việt Nam.
4. Phương pháp luận nghiên cứu:
Đề tài đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp
phân tích, suy luận, điều tra và tổng hợp. Trong phần đánh giá thực trạng, tác giả
tiến hành các cuộc khảo sát thông qua phương pháp:
- Phỏng vấn các nhà quản lý cấp cao đang làm việc tại các Công ty kiểm toán độc
lập ở Việt Nam.
7
- Gửi phiếu khảo sát: Tìm hiểu công tác soát xét chất lượng hoạt động kiểm toán
tại một số Công ty kiểm toán độc lập thông qua các các câu hỏi ghi trên phiếu
khảo sát.
- Tìm hiểu và trao đổi với các nhà nghiên cứu, chuyên viên trong lĩnh vực kiểm
toán.
- Sử dụng kết quả của các cuộc kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán tại các
Công ty kiểm toán độc lập do Bộ tài chính tiến hành trong những năm qua.
- Tổng hợp các tài liệu hội thảo và tạp chí chuyên ngành để rút ra những tồn tại
trong công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập và các bài học
kinh nghiệm từ các quốc gia khác.
5. Nội dung đề tài:
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về kiểm soát chất lượng hoạt
động kiểm toán độc lập.
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát chất lượng hoạt động
kiểm toán độc lập tại Việt Nam.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công
tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc
lập tại Việt Nam.Xem Thêm: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tạ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao công tác kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập tạ sẽ giúp ích cho bạn.