Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty Cổ phần hóa
Mục lục Trang
Trang phụ bìa . .
Lời cam đoan i
Lời cảm ơn ii
Mục lục iii
Danh mục các bảng iv
Lời mở đầu . v
Chương 1 – Cơ sở lý luận về chi phí và kiểm soát chi phí .1
1.1. Chi phí và phân loại chi phí 1
1.1.1. Phân loại chi phí theo chức năng .1
1.1.1.1. Chi phí sản xuất 1
1.1.1.2. Chi phí ngoài sản xuất 2
1.1.1.3. Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ 3
1.1.2. Phân loại chi phí theo ứng xử 3
1.1.2.1. Định phí 4
1.1.2.2. Biến phí 4
1.1.2.3. Chi phí hỗn hợp 5
1.1.3. Các cách phân loại chi phí khác nhằm mục đích ra quyết định .8
1.1.3.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp .8
1.1.3.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được .8
1.1.3.3. Chi phí chênh lệch và chi phí chìm 8
1.1.3.4. Chi phí xác định và chi phí cơ hội . 9
1.2. Trung tâm trách nhiệm và phân loại trung tâm trách nhiệm .10
1.2.1. Trung tâm trách nhiệm .10
1.2.2. Phân loại trung tâm trách nhiệm .11
1.2.2.1. Trung tâm chi phí 11
1.2.2.2. Trung tâm doanh thu 13
1.2.2.3. Trung tâm lợi nhuậ 13
1.2.2.4. Trung tâm đầu tư 15
Chương 2 – Thực trạng kiểm soát chi phí tại Công ty Mekong 17
2.1. Giới thiệu tổng quan về Công ty .17
2.1.1. Qui mô sản xuất kinh doanh .17
2.1.2. Sơ đồ tổ chức Công ty 18
2.1.3. Công tác tổ chức Phòng Kế toán 21
2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức Phòng Kế toán 21
2.1.3.2. Hình thức kế toán 23
2.2. Giới thiệu về phân loại chi phí tại Công ty 23
2.2.1. Phân loại chi phí theo chức năng 23
2.2.1.1. Chi phí sản xuấ .23
2.2.1.2. Chi phí ngoài sản xuất 24
2.2.2. Phân loại chi phí theo ứng xử .26
2.2.2.1. Định phí .26
2.2.2.2. Biến phí 27
2
2.2.2.3. Chi phí hỗn hợp 27
2.2.3. Các cách phân loại chi phí khác nhằm mục đích ra quyết định 28
2.2.3.1. Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 28
2.2.3.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được 28
2.2.3.3. Chi phí chênh lệch và chi phí chìm 29
2.2.3.4. Chi phí xác định và chi phí cơ hội .30
2.3. Nhận xét về cách phân loại chi phí tại Công ty 30
2.3.1. Ưu điểm . .30
2.3.2. Hạn chế 31
2.4. Giới thiệu về các trung tâm trách nhiệm tại Công ty 31
2.4.1. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 31
2.4.2. Phòng Kế hoạch – Kinh doanh .31
2.4.3. Phòng Kế toán 32
2.4.4. Phòng Hành chính – Nhân sự 33
2.4.5. Phòng Kỹ thuật 3 3
2.4.6. Phòng Sản xuất 3 4
2.5. Nhận xét về việc hình thành các trung tâm trách nhiệm tại Công ty 34
2.5.1. Ưu điểm 34
2.5.2. Hạn chế .35
2.6. Thực trạng kiểm soát chi phí tại Công ty .35
2.6.1. Xây dựng các định mức chi phí, kế hoạch chi phí từng bộ phận .35
2.6.1.1. Rà soát, cập nhật, bổ sung các bộ phận phát sinh chi phí phù hợp với
hoạt
động hiện tại của Công ty 35
2.6.1.2. Rà soát, cập nhập, bổ sung các khoản mục chi phí phù hợp với hoạt
động
hiện tại của Công ty 36
2.6.1.3. Thống nhất nhận dạng định phí và biến phí trong chi phí phát sinh tại
Công ty 36
2.6.1.4. Thống nhất việc phân chia chi phí và phân bổ chi phí cho từng bộ
phận 36
2.6.1.5. Thống kê các chi phí phát sinh theo từng bộ phận và theo từng khoản
mục phí .37
2.6.1.6. Xây dựng định mức chi phí và kế hoạch chi phí từng bộ phận 37
2.6.2. Giao các định mức chi phí và kế hoạch chi phí được duyệt về các bộ
phận kiểm soát 37
2.6.3. Phát động phong trào cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tiết kiệm
chi phí 38
2.6.4. Công cụ kiểm soát chi phí 38
2.6.4.1. Tài khoản theo dõi
.2
.6.4.2. Biểu mẫu báo cáo38
2.6.5. Tổng kết việc kiểm soát chi phí trong toàn công ty 40
2.7. Nhận xét về công tác kiểm soát chi phí tại Công ty 40
3
2.7.1. Ưu điể .40
2.7.2. Hạn chế . 41
Chương 3 – Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp
dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 43
3.1. Sự cần thiết xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp
dụng
hình thức khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 43
3.2. Điều kiện áp dụng 4 4
3.3. Nguyên tắc chung .47
3.4. Xây dựng hàm dự toán chi phí và chế độ khoán chi phí từng bộ phận
trong
Công ty 49
3.4.1. Phân loại các chi phí phát sinh trong Công ty 49
3.4.1.1. Chi phí biến đổi, chi phí cố định 49
3.4.1.2. Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được .49
3.4.2. Phân loại các trung tâm trách nhiệm trong Công ty .49
3.4.3. Mã hóa chi phí, trung tâm trách nhiệm 50
3.4.3.1. Mã hóa chi phí 50
3.4.3.2. Mã hóa trung tâm trách nhiệm 51
3.4.4. Phân chia các chi phí chung cho các trung tâm trách nhiệm 51
3.4.5. Ước tính chi phí các trung tâm trách nhiệm .52
3.4.6. Xây dựng hàm khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty .53
3.4.7. Chế độ khoán chi phí từng bộ phận trong Công ty 54
3.4.7.1. Ký kết “Hợp đồng khoán ph” 54
3.4.7.2. Sơ kết tháng 55
3.4.7.3. Thanh lý hợp đồng khoán phí . 55
3.4.7.4. Xử lý đối với các trung tâm trách nhiệm yếu kém 55
3.4.8. Công cụ thực hiện .55
3.4.8.1. Tài khoản theo dõi .55
3.4.8.2. Chứng từ, Biên bản 55
3.4.8.3.
Sosách 56
3.4.8.4. Báo cáo .57
3.5. Triển khai khoán chi phí thí điểm tại một số bộ phận trong Công ty 59
3.5.1. Khoán chi phí cho bộ phận Kinh doanh của Phòng Kế hoạch – Kinh
doanh .59
3.5.2. Khoán chi phí cho Phân xưởng 1 thuộc Phòng Sản xuất 63
3.5.3. Nhận xét về việc triển khai khoán chi phí tại hai bộ phận trọng tâm 66
3.5.3.1. Ưu điểm 66
3.5.3.2. Hạn chế .66
Kết luận
Tài liệu tham khả


Xem Thêm: Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận tro
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng hệ thống kiểm soát chi phí trong điều kiện áp dụng hình thức khoán chi phí từng bộ phận tro sẽ giúp ích cho bạn.