Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp
MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
Mục lục
Danh mục các bảng
Danh mục các sơ đồ
Mở đầu 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 5
1.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 5
1.1.1 Khái niệm kế toán quản trị 5
1.1.2 Sự ra đời và phát triển của kế toán quản trị 7
1.1.3 Mối liên hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 8
1.2 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, VAI TRÒ VÀ NỘI DUNG
CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG CÁC TỔ CHỨC 14
1.2.1 Mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị 14
1.2.2 Vị trí và vai trò của kế toán quản trị trong các tổ chức 14
1.2.3 Những nội dung chủ yếu của kế toán quản trị 15
1.3 VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO
CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 16
1.3.1 Đặc điểm của các trường chuyên nghiệp ảnh hưởng đến
công tác kế toán. 16
1.3.2 Sự cần thiết thực hiện kế toán quản trị cho các
trường chuyên nghiệp 20
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN
TẠI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 22
2.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ NHIỆM VỤ VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP: 22
2.1.1 Nhiệm vụ của các trường chuyên nghiệp 22
2.1.2 Công tác tổ chức tại các trường chuyên nghiệp 22
2.2 CÁC CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VẬN DỤNG TẠI CÁC
TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 22
2.2.1 Chế độ kế toán 23
2.2.2 Chế độ quản lý tài chính 24
2.2.3 Hệ thống dự toán thu, chi 24
2.3 THỰC TRẠNG VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG 27
2.3.1 Thực trạng về tình hình nhân lực và trình độ quản lý
tại các trường chuyên nghiệp 31
2.3.2 Thực trạng về công tác kế toán tại các trường 31
2.3.3 Đánh giá chung về thực trạng hệ thống kế toán
và vận dụng nội dung kế toán quản trị tại các đơn vị. 33
2.3.4 Nguyên nhân của những hạn chế 35
- 4 -
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 38
CHƯƠNG 3: VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO
CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 39
3.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC VẬN DỤNG
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP. 39
3.2 XÁC LẬP NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHO
CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 40
3.2.1 Vận dụng phân tích chi phí và lập dự toán thu chi ngân sách 40
3.2.2 Vận dụng các công cụ đánh giá trách niệm quản lý 48
3.2.3 Thông tin kế toán cho việc ra quyết định 51
3.2.4 Kiểm soát chất lượng toàn diện 55
3.3 CÁC GIẢI PHÁP VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VÀO
CÁC TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP 60
3.3.1 Vận dụng chế độ kế toán quản trị doanh nghiệp
vào đơn vị sự nghiệp 60
3.3.2 Xây dựng bộ máy kế toán quản trị 62
3.3.3 Các giải pháp hỗ trợ thực hiện kế toán quản trị cho
các đơn vị sự nghiệp. 63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 66
KẾT LUẬN CHUNG 68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
- 5 -
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 1.1: Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 12
Bảng 2.1: Khảo sát tình hình tổ chức công tác kế toán tại các trường 28
Bảng 3.1: Dự toán thu nhập 45
Bảng 3.2: Dự toán chi phí 46
Bảng 3.3: Phân tích biến động chi phí cho bộ phận 50
Bảng 3.4: Phân tích biến động biến phí 51
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán 9
Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 13
Sơ đồ 3.1: Mối quan hệ giữa chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp
và giá thành sản phẩm 42
Sơ đồ 3.2: Trình tự lập dự toán ngân sách 48
Sơ đồ 3.3: Mối quan hệ giữa chi phí, thu nhập và thặng dư 54
Sơ đồ 3.4: Tổ chức bộ máy kế toán tại các trường chuyên nghiệp 62
- 6 -
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Kế toán là một công cụ quan trọng của mọi tổ chức, kể cả tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức phi lợi nhuận. Nó có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính.
Tuy nhiên, để kế toán có thể phát huy một cách tốt nhất các chức năng của mình đó là chức năng thông tin và chức năng kiểm tra thì cần phải xây dựng một hệ thống kế toán hoàn chỉnh bao gồm cả hai phân hệ là kế toán tài chính và kế toán quản trị. Trong đó kế toán tài chính phản ánh thông tin xảy ra trong quá khứ, mang tính khách quan. Còn thông tin do kế toán quản trị cung cấp mang tính linh hoạt, phản ánh xu hướng biến động, có tính dự báo, có thể phục vụ cho việc đánh giá và xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với mục tiêu đã được xác lập.
Vì vậy có thể nói, việc xây dựng hệ thống kế toán hoàn chỉnh trong đó đề cao vai trò của kế toán quản trị là một vấn đề quan trọng cho mọi đơn vị kế toán. Thế nhưng, cho đến nay ở nước ta, nhận thức và hiểu biết về kế toán quản trị vẫn còn hạn chế. Việc xác định nội dung, phạm vi kế toán quản trị chủ yếu phụ thuộc vào quan điểm của các nhà quản trị. Khi nói về khái niệm kế toán thì đa phần chúng ta nghĩ ngay đến kế toán tài chính mặc dù hệ thống kế toán Việt Nam vẫn có những biểu hiện nhất định của kế toán quản trị. Ngay cả luật kế toán cũng chỉ nặng về kế toán tài chính. Mãi cho đến thông tư 53/2006/TT-BTC mới có hướng dẫn kế toán quản trị nhưng cũng chỉ là cho doanh nghiệp. Còn các đơn vị hành chính sự nghiệp vẫn chưa thực hiện kế toán quản trị.
Như chúng ta thấy, đất nước đang trong thời kỳ mở cửa hội nhập không chỉ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà cả trong giáo dục cũng cạnh
- 7 -
tranh, và giáo dục ngày nay có xu hướng thương mại hoá. Nhu cầu học tập của mọi người ngày càng cao và đòi hỏi chất lượng cũng tăng lên. Người học đã có nhiều sự lựa chọn trường hơn trước đây. Rõ ràng các trường muốn đứng vững và phát triển thì phải sử dụng nguồn tài chính của mình như thế nào để tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, đó là công việc của lãnh đạo đơn vị, mà điều này phụ thuộc rất nhiều vào thông tin do kế toán cung cấp.
Vì vậy, việc vận dụng kế toán quản trị với những nội dung phù hợp trong điều kiện môi trường hoạt động của các trường chuyên nghiệp là một vấn đề mang tính cấp thiết cả về lý luận lẫn thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt là sau nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Mục tiêu nghiên cứu:
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là vận dụng kế toán quản trị với những nội dung phù hợp vào các trường chuyên nghiệp (các trường trung học chuyên nghiệp và cao đẳng) và đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện kế toán quản trị cho các đơn vị trên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu là những nội dung kế toán quản trị vận dụng vào các trường chuyên nghiệp.
Phạm vi nghiên cứu là kế toán các trung tâm, các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận. Qua nghiên cứu, luận văn đi vào giải quyết ba vấn đề:
- 8 -
- Phân tích thực trạng hệ thống kế toán tại các đơn vị hiện nay, chỉ ra những hạn chế của hệ thống làm ảnh hưởng đến công tác quản lý của các đơn vị.
- Hệ thống hoá một số nội dung cơ bản của kế toán quản trị có thể vận dụng được vào các trường chuyên nghiệp. Nêu lên mối quan hệ giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị trong đơn vị nhằm phát huy tốt nhất vai trò của kế toán trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho nhu cầu quản lý.
- Đưa ra những giải pháp có thể vận dụng.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình thực hiện luận văn, để đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp chung là nghiên cứu lý luận về kế toán quản trị theo quan điểm phát triển kết hợp xem xét tình hình thực tiễn về kế toán tại các đơn vị trường chuyên nghiệp để ứng dụng lý luận vào thực tiễn.
5. Những đóng góp của luận văn:
Về mặt cơ sở lý luận, luận văn góp phần làm làm rõ bản chất của kế toán quản trị, khẳng định vai trò và vị trí của kế toán quản trị trong tổ chức. Về ý nghĩa thực tiễn, luận văn góp phần xây dựng các nội dung kế toán quản trị có thể vận dụng trong các trường chuyên nghiệp chẳng hạn như vận dụng mô hình phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối lượng – lợi nhuận để xác định khối lượng đào tạo hoà vốn, vận dụng nội dung kiểm soát chất lượng toàn diện trong quản lý đào tạo, để giúp hệ thống kế toán tại các trường có thể hoạt động hiệu quả hơn nhằm cung cấp những thông tin hữu ích cho nhà quản lý trong quá trình điều hành và kiểm soát hoạt động đào tạo. Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các trường chuyên nghiệp trong giảng dạy và trong công tác kế toán.
6. Kết cấu của luận văn:
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn gồm 3 chương:
- 9 -
Chương một: Giới thiệu khái quát về lý luận kế toán quản trị, đồng thời nêu lên sự cần thiết khách quan phải thực hiện kế toán quản trị tại các trường chuyên nghiệp.
Chương hai: Nêu lên thực trạng về việc cung cấp và sử dụng thông tin kế toán tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang và các tỉnh lân cận.
Chương ba: Vận dụng một số nội dung kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp và đưa ra giải pháp thực hiện.
Luận văn được thực hiện dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Lê Đình Trực, giảng viên khoa Kế toán – Kiểm toán, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tác giả còn nhận được sự đóng góp của các thầy cô khác, đồng nghiệp và bạn bè. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người đã giúp mình trong quá trình thực hiện luận văn này.


Xem Thêm: Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vận dụng kế toán quản trị vào các trường chuyên nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.