Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng​Lời nói đầu

Quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập với các nước trong khu vực và trên thế giới. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới, hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý kinh tế mà trong đó kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng. Kế toán có vai trò quan trọng đối với quản lý tài sản, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng Doanh nghiệp, là nguồn thông tin, số liệu tin cậy để Nhà nước điều hành nền kinh tế vĩ mô, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các Doanh nghiệp, các khu vực. Vì vậy, đổi mới, hoàn thiện công tác kế toán để phù hợp và đáp ứng yêu cầu nhận định của quá trình đổi mới cơ chế quản lý là một vấn đề thực sự bức xúc và cần thiết.
Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư của nước ngoài và để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá các Doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền KTQD. Tuy nhiên trong các Doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nói riêng còn bộc lộ những tồn tại chưa đáp ứng yêu cầu quản lý và quy trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhằm phản ánh đúng chi phí, làm cơ sở cho việc tính toán chính xác giá thành sản phẩm xây lắp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của Doanh nghiệp là nhu cầu cần thiết.
Nhận thức được vấn đề nêu trên, sau thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng, được sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Minh Phương cùng các anh chi Phòng kế toán của Công ty, kết hợp với kiến thức đã học ở nhà trường, tôi đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng” làm luận văn tốt nghiệp.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn được chia làm ba chương:

Chương 1: Những vấn đề về lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp .
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thàn h sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng.

Mục lục

Lời nói đầu 1
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 3
1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1.1.1. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp 3
1.1.2. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
1.1.2.1. Vai trò kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 4
1.1.2.2. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 4
1.2. Chi phí sản xuất và mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 5
1.2.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 5
1.2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất 5
1.2.1.2. Bản chất và nội dung của chi phí sản xuất 6
1.2.1.3. Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 8
1.2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.2.1. Khái niệm và bản chất của giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 9
1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 10
1.3. Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
1.3.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 11
1.3.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 11
1.3.3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 12
1.3.4. Chứng từ và tài khoản sử dụng 13
1.3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp (theo phương pháp kê khai thường xuyên) 15
1.3.5.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 15
1.3.5.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 18
1.3.5.3. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công 20
1.3.5.4. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 26
1.3.5.5. Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất 30
1.3.5.6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất (theo phương pháp kiểm kê định kỳ) 32
1.4. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 34
1.4.1. Đối tượng tính giá thành trong kỳ 34
1.4.2. Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây lắp 35
1.4.2.1. Phương pháp đánh giá theo chi phí thực tế phát sinh 35
1.4.2.2. Phương pháp đánh giá theo giá trị dự toán và mức độ hoàn thành của sản phẩm 35
1.4.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở theo giá trị dự toán 36
1.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 36
1.4.3.1. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp theo đơn đặt hàng 37
1.4.3.2. Phương pháp định mức 37
1.4.3.3. Phương pháp tính giá thành thực tế 38
1.4.3.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 39
1.4.4. Kế toán giá thành sản phẩm 39
1.5. Sổ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 40
1.5.1. Hình thức kế toán 40
1.5.1.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 41
1.5.1.2.Hình thức kế toán Nhật ký Sổ Cái 42
1.5.1.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 43
1.5.1.4. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ 45
Chương 2: Thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 47
2.1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 47
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 47
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức quản lý tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 49
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty 50
2.1.2.4. Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty 52
2.2. Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56
2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty 56
2.2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 56
2.2.1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Công ty 57
2.2.2. Công tác kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 75
2.2.3. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 88
Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
3.1. Sự cần thiết hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 92
3.2.1. Những ưu điểm 92
3.2.2. Những mặt hạn chế 93
3.2.2.1. Về quá trình luân chuyển chứng từ 93
3.2.2.2. Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 94
3.2.2.3. Về hệ thống sổ sách 94
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 96
3.3.1. Một số giải pháp giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 96
3.3.2. Về công tác luân chuyển chứng từ 96
3.3.3. Về công tác hạch toán 96
3.3.4. Về sổ sách kế toán 99
Kết luận 103


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sẽ giúp ích cho bạn.