Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại
Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Bách Khoa 4


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 1
1.1. Vai trò, yêu cầu quản lý công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại. 3
1.1.1. Quản lý công tác tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại. 3
1.1.2. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại 6
1.2. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa trong đơn vị kinh doanh thương mại 7
1.2.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa 7
1.2.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa 17
1.3. So sánh giữ chuẩn mực kế toán Việt Nam với chuẩn mực kế toán quốc tế về kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ. 25
1.3.1. Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa theo chế độ kế toán pháp 25
1.3.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa theo chế độ kế toán Mỹ 27
CHƯƠNG 2 30
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Bách khoa 4 30
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 30
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 31
2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty 32
2.1.4. Thực tế tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Bách khoa 4 33
2.2. Thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty 36
2.2.1. Đặc điểm công tác tiêu thụ và quản lý tiêu thụ hàng hóa tại công ty 36
2.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty TNHH công nghệ Bách Khoa 4 40
2.2.3.Kế toán kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thương mại và phát triển Bách Khoa 4 65
CHƯƠNG 3 73
3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại và phát triển cônag nghệ Bách Khoa 4 73
3.1.1.Ưu điểm 73
3.1.2.Tồn tại 76
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH thương mại và phát triển Bách Khoa 4 78
3.3.Nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 80
3.4. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiệu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Bách Khoa 4 80
3.4.1. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ từ góc độ kế toán tài chính 81
3.4.2. Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá từ góc độ kế toán quản trị 84
3.5. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá 86
3.6. Điều kiện thực hiện 88
3.6.1. Về phía nhà nước 88
3.6.2.Về phía công ty 88
KẾT LUẬN 90
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH thương m
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH thương m sẽ giúp ích cho bạn.