Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I: Một số lý luận chung về kế toỏn bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh tại DNTM 2
1.1 Một số khái niệm cơ bản liờn quan đến bỏn hàng và xỏc định kết quả kinh doanh 2
1.1.1 Các khái niệm liên quan đến bán hàng 2
1.1.2 Các khái niệm liên quan đến hoạt động tài chính 3
1.1.3 Các khái niệm liên quan đến chi phí kinh doanh 5
1.1.4 Các khái niệm liên quan đến hoạt động khác 6
1.1.5 Kết quả kinh doanh 7
1.2 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 8
1.3 Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh 8
1.3.1 Kế toán hoạt động bán hàng 8
1.3.2 Kế toán hoạt động tài chính 20
1.3.3 Kế toán các khoản chi phí kinh doanh 21
1.3.4 Kế toán hoạt động khác 25
1.3.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 26
1.4 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 27
1.4.1 Nội dung 27
1.4.2 Mẫu biểu 28
Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus 29
2.1 Đặc điểm chung của Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus 29
2.1.1 Quá trình hình thành phát triển và đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus 29
2.1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus 31
2.1.3 Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus 32
2.2 Thực tế công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus 35
2.2.1 Kế toán giá vốn hàng bán 35
2.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng 43
2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ 54
2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng 59
2.2.5 Kế toán chi phí QLDN 61
2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 64
Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán BH & XĐKQKD tại cty TNHH DV Misa Plus 67
3.1 Nhận xét và đánh giá tình hình quản lý và tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus 67
3.1.1 Ưu điểm 67
3.1.2 Nhược điểm 68
3.2 Sự cần thiết và yêu cầu của việc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 70
3.2.1 Về sự cần thiết 70
3.2.2 Yêu cầu cơ bản cần đạt được 70
3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác QL và công tác kế toán BH & XĐKQKD tại cty TNHH DV Misa Plus 71
3.3.1 Về tổ chức quản lý 71
3.3.2 Về tổ chức bộ máy kế toán 73
3.3.3 Về tổ chức công tác kế toán 73
Kết luận 76
Phụ lục 78


Xem Thêm: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định KQKD tại Công ty TNHH Dịch Vụ Misa Plus sẽ giúp ích cho bạn.