Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty
cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
Phần I. ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP 3
1.1-Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên 3
1.1.1- Qúa trình hình thành và phát triển 3
1.1.2- Chức năng nhiệm vụ sản xuất của Công ty: 4
1.1.3 - Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý ở Công ty: 4
1.2-Tổ chức công tác kế toán ở Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên 7
1.2.1 -Bộ máy kế toán: 7
1.2.2-Hình thức kế toán 8
Phần II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẢN VIÊN 9
2.1. Đặc điểm sản phẩm của Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên 9
2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên 10
2.3. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên 11
2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 11
2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 27
2.3.3. Kế toán sử dụng máy thi công 36
2.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 43
2.3.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 51
2.4. Tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên 56
2.4.1. Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành của Công ty 56
2.4.2- Quy trình tính giá thành sản phẩm 57
Phần III. NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 58
3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty và phương hướng hoàn thiện 58
3.1.1- Ưu điểm 58
3.1.2. Nhược điểm 60
3.1.3- Phương hướng hoàn thiện 60
3.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần kiến trúc xây dựng và thương mại Tản Viên. 61
KẾT LUẬN 64


Xem Thêm: Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần kiến trúc x
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần kiến trúc x sẽ giúp ích cho bạn.