Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5

Lời nói đầu

Bước sang thế kỷ XXI với những thành tựu đạt được đã tạo nền móng vững chắc để đưa Việt Nam thành một nước công nghiệp phát triển. Hiện nay, một trong những ưu tiên của chính phủ là phát triển mạnh mẽ và hiệu quả trên tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực, các doanh nghiệp đều có nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh để thu được lợi nhuận cao nhất. Vì vậy muốn tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần có các chính sách phát triển phù hợp để sản phẩm của mình được các khách hàng chập nhận cả về chất lượng cũng như giá cả. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản cũng vậy, các doanh nghiệp phải đề ra các biện pháp thích hợp để đảm bảo chất lượng của công trình mà vẫn đảm bảo mang lại lợi nhuận cao nhất. Do đặc thù kinh doanh của ngành xây dựng, các công trình sẽ được tổ chức đấu thầu để chọn ra công ty thực hiện. Vì vậy, để đảm bảo được chất lượng của công trình cũng như đem lại lợi nhuận cao nhất, các doanh nghiệp phải thực hiện việc thu mua và sử dụng nguyên vật liệu hợp lý và hiệu quả. Thực hiện tốt được công việc này doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm được chi phí bỏ ra mà còn đạt được hiệu quả cao về mặt lợi nhuận cũng như việc sử dụng vốn. Điều đó không chỉ mang lại lợi ích về mặt vật chất mà nó còn đem lại uy tín và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Với tầm quan trọng như thế, em đã quyết định chọn “Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5” làm đề tài cho báo cáo kiến tập kế toán của mình. Trong quá trình thực tập, em đã được sự giúp đỡ rất nhiều từ phía cô giáo Nguyễn Hồng Thuý cùng các cô, các chú trong phòng Kế toán, phòng Tổ chức tại công ty để hoàn thành báo cáo của mình. Báo cáo của em có nội dung như sau:

Khái quát chung về công ty lắp máy và xây dựng số 5.
Thực trạng tổ chức hạch toán tại công ty lắp máy và xây dựng số 5
Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Phần 1: Khái quát chung về Công ty lắp máy và xây dựng số 5 2
I- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty lắp máy và xây dựng số 5 (ECC5) 2
1. Một số thông tin chung về doanh nghiệp 2
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
3. Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt được 3
II- Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ECC5 5
1. Chức năng nhiệm vụ hoạt động sản xuất của Công ty ECC5 5
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ECC5 5
3. Qui trình công nghệ và kiẻm tra chất lượng sản xuất tại Công ty ECC5 6
III- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty ECC5 7
1. Sơ đồ tổ chức của Công ty ECC5 8
2. Chức năng các phòng ban 8
Phần 2: Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Công ty ECC5 11
I- Đặc điểm tổ chức bộ máy và công tác kế toán tại Công ty ECC5 11
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ECC5 11
2. Đặc điểm của tổ chức công tác kế toán 14
2.1. Những thông tin chung 14
2.2. Hệ thống chứng từ sử dụng tại doanh nghiệp 15
2.3. Hệ thống tài khoản sử dụng tại doanh nghiệp 16
2.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng tại doanh nghiệp 23
2.5. Báo cáo kế toán sử dụng tại doanh nghiệp 27
II- Đặc điểm qui tình kế toán của các phần hành chủ yếu của Công ty ECC5 28
1. Hạch toán tài sản cố định 28
1.1. Sơ đồ trình tự ghi sổ 28
1.2. Sơ đồ hạch toán TSCĐ 29
2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 31
2.1. Sơ đồ trình tự ghi sổ 31
2.2. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 32
3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 33
3.1. Sơ đồ trình tự ghi sổ 33
3.2. Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 34
4. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 36
4.1. Sơ đồ ghi sổ kế toán 36
4.2. Hạch toán tiêu thụ xác định kết quả 37
5. Hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 38
5.1. Sơ đồ ghi sổ 38
5.2. Tổ chức hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng 39
III- Hạch toán chi phí nguyên vật liệu tại Công ty ECC5 40
1. Đặc điểm nguyên vật liệu và nhiệm vụ hạch toán 40
2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu 40
3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 42
3.1. Phương pháp thẻ song song 42
3.2. Tài khoản sử dụng 43
3.3. Trình tự hạch toán 44
3.3.1. Phương pháp Kiểm kê thường xuyên 44
3.3.2. Hạch toán nhiệm vụ nhập kho NVL 44
3.3.3. Hạch toán nghiệp vụ xuất kho NVL 51
3.3.4. Hạch toán kết quả kiểm kê kho nguyên vật liệu 54
3.4. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 55
IV- Một số đánh giá, nhận xét, kiến nghị về việc tổ chức hạch toán của Công ty ECC5 60
1. Nhận xét về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty ECC5 60
2. Một số nhận xét, đánh giá về việc tổ chức hạch toán chi tiết các phần hành trong công ty ECC5 60
3. Một số nhận xét về việc tổ chức hạch toán phần hành NVL 61
4. Một số kiến nghị 61

Kết luận 63


Xem Thêm: Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu tại công ty lắp máy và xây dựng số 5 sẽ giúp ích cho bạn.