Hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
lưu động tại Công ty In Công đoàn Việt Nam


MỤC LỤC
​MỞ ĐẦU
PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1- Vật liệu và công cụ, dụng cụ (VL,CCDC) và sự cần thiết phải tổ chức hạch toán VL, CCDC trong quá trình quản lý sản xuất kinh doanh 4
1.1- Khái niệm và đặc điểm 4
1.2- Yêu cầu quản lý VL,CCCD 5
1.3- Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán VL,CCDC trong quá trình sản xuất kinh doanh 5
1.4- Nhiệm vụ của công tác hạch toán VL, CCDC 5
2- Phân loại và tính giá VL, CCDC 6
2.1- Phân loại vật liệu 6
2.2- Tính giá VL, CCDC 9
3- Hạch toán VL, CCDC trong các doanh nghiệp sản xuất 14
3.1- Chứng từ kế toán 14
3.2- Hạch toán chi tiết VL, CCDC 15
3.3- Hạch toán tổng hợp VL, CCDC 22
3.4 - Hạch toán kiểm kê VL, CCDC 41
3.5 - Hạch toán dự phòng giảm giá VL, CCDC tồn kho 41
4- Tổ chức ghi sổ tổng hợp theo các hình thức sổ 43
4.1- Hình thức sổ Nhật ký - Sổ Cái 43
4.2- Hình thức sổ Nhật ký chung 44
4.3- Hình thức sổ Chứng từ ghi sổ 45
4.4- Hình thức sổ Nhật ký chứng từ 45
5- Phân tích tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 46
5.1- Phân tích tình hình cung cấp, dự trữ và sử dụng vật liệu 46
5.2- Vốn lưu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 49
5.3- Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động 50
5.4- Mối quan hệ giữa tăng cường quản lý trong công tác cung ứng, dự trữ và sử dụng vật tư với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 50
PHẦN THỨ HAI - THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1 - Khái quát chung về Công ty In Công đoàn Việt Nam 52
1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty In Công đoàn Việt Nam 52
1.2 - Đặc điểm quy trình công nghệ 54
3 - Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh 58
1.4 - Đặc điểm tổ chức quản lý 59
1.5- Đặc điểm kế toán của công ty 62
2 - Thực trạng hạch toán VL, CCDC tại Công ty In Công đoàn Việt Nam 69
2.1- Đặc điểm và phân loại VL, CCDC tại công ty 69
2.2- Tính giá VL, CCDC tại công ty 70
2.3- Trình tự hạch toán VL, CCDC 70
2.4- Phân tích tình hình cung ứng, dự trữ và sử dụng vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty In Công đoàn Việt Nam 96
PHẦN III - MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ VỚI VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY IN CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
1- Đánh giá thực trạng công tác hạch toán VL, CCDC tại Công ty In Công đoàn Việt Nam 103
2- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán VL, CCDC tại Công ty In Công đoàn Việt Nam 105
2.1- Phương pháp hạch toán chi tiết 105
2.2- Tài khoản sử dụng và công tác hạch toán VL, CCDC 109
2.3- Hình thức sổ kế toán áp dụng 113
2.4- Tổ chức công tác kế toán tại công ty và mối quan hệ giữa các bộ phận trong phòng kế toán 114
2.5- Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 114
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán vật liệu và công cụ, dụng cụ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty I sẽ giúp ích cho bạn.