Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ
hàng hoá tại công ty Nông thổ sản I- Bộ Thương mại


MỤC LỤC
​LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THU TẠI CÔNG TY NTS I – BTM
I. đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán 3
I.1.1. Đặc điểm về mặt hàng và thị trường kinh doanh của công ty 3
I.1.2. Các phương thức tiêu thụ và hình thức thanh toán được áp dụng tại công ty 6
I.1.3. Tình hình tiêu thụ hàng hoá từ năm 2000 – 2002 7
Sơ đồ 2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại công ty NTS I 12
II. Hạch toán tiêu thụ hàng hoá 12
II.1. Chứng từ sử dụng 12
II.2. Xác định giá vốn 12
II.3. Xác định doanh thu 13
II.4. Trình tự hạch toán tiêu thụ hàng hoá 13
Thẻ kho 16
(Biểu số 2.35) 45
III/ Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 45
(Biểu 3.36) 46
IV/ Hạch toán xác định kết quả kinh doanh 46
IV.1. Thời điểm hạch toán 47
IV.2. Chứng từ sử dụng 47
IV.3. Sổ kế toán 47
IV.4. Trình tự hạch toán
PHẦN II
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY NÔNG THỔ SẢN I
I/ Nhận xét chung về công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty Nông thổ sản I 51
I.1 Những ưu điểm 51
I.2. Những tồn tại cần khắc phục 55
II. Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 59
II.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại các doanh nghiệp thương mại 59
II.2 Một vài đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 60
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Nô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Nô sẽ giúp ích cho bạn.