Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh dược phẩm bảo thịnh


MỤC LỤC
​DANH SÁCH SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
I. Lý luận chung về kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại. 5
I.1. Khái niệm chung 6
I. 1.1 Tiêu thụ hàng hoá 6
I.1.2. Kết quả tiêu thụ trong đơn vị thương mại: 7
I.2. Mối quan hệ giữa hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: 8
I.3. Vai trò của hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 8
I.4. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá: 9
I.4.1. Phương thức bán buôn: 9
I.4.1.1. Bán buôn qua kho: 9
I.4.1.2. Bán buôn vận chuyển thẳng: 9
I.4.2. Phương thức bán lẻ: 10
I.4.2.1. Phương thức bán hàng thu tiền tập trung 10
I.4.2.2. Bán lẻ thu tiền trực tiếp: 10
I.4.3. Giao hàng đại lý: 10
I.4.4. Bán hàng trả góp: 11
I.4.5. Bán hàng xuất khẩu: 11
I.4.5.1. Phương thức xuất khẩu trực tiếp 11
I.4.5.2. Phương thức xuất khẩu uỷ thác. 11
I.5. Các yếu tố cấu thành liên quan đến kết quả tiêu thụ: 11
I.5.1. Tổng doanh thu bán hàng (đơn vị áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ). 11
I.5.2. Các khoản giảm trừ doanh thu 11
I.5.3. Thuế 12
I.5.4. Giá vốn hàng bán 12
I.5.5. Chi phí bán hàng: 13
I.5.6. Chi phí quản lý doanh nghiệp: 13
II. Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 14
II.1. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ. 14
II.2. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: 15
II.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng trong tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ bao gồm: 15
II.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng: 16
II.2.3. Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ: (Vì đơn vị thực tập áp dụng hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nên ở đây em chỉ nói riêng phần này). 20
II.2.3.1 Kế toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo phương thức gửi bán 20
II.2.3.2 Kế toán nghiệp vụ bán lẻ hàng hoá: 27
II.2.4. Kế toán nghiệp vụ giảm trừ doanh thu 31
II.2.5.Kế toán chi phí bán hàng 32
II.2.6. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 35
II.2.7. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 36
II.3.Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán trong hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ 38
PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO THỊNH
I - Tổng quan về công ty 41
I.1. Lịch sử hình thành và phát triển 41
I.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 42
I.2.1. Đặc điểm ngành nghề: 42
I.2.2 Đặc điểm về sản phẩm hàng hoá: 42
I.2.3 Đặc điểm thị trường kinh doanh: 43
I.2.4.Đặc điểm về quy mô hoạt động: 44
I.2.5 Đặc điểm kết quả hoạt động kinh doanh: 44
I.3 Bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh: 45
I.3.1 Chủ tịch hội đồng quản trị 46
I.3.2 Giám Đốc 46
I.3.3 Phòng Kinh doanh: 46
I.3.4 Phòng Nhân sự: 46
I.3.5 Phòng kế toán 47
I.4 Phương thức tiêu thụ hàng ở Công ty TNHH Dược Phẩm Bảo Thịnh 47
I.4.1. Bán buôn 47
I.4. 2. Bán lẻ 48
I.4.3. Phương thức bán buôn qua đường bưu điện. 49
I.5. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán công ty TNHH DP Bảo Thịnh 49
I.5.1.Bộ máy kế toán: 49
I.5.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH DP Bảo Thịnh 51
I.5.21. Chứng từ áp dụng. 51
I.5.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán của Công ty áp dụng : 51
I.5.2.3 Hệ thống sổ sách. 51
II. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ . 54
II.1. Tổ chức công tác kế toán bán hàng ở Công ty TNHH DP Bảo Thịnh. 54
II.1.1 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán buôn. 54
II.1.2 Kế toán tiêu thụ hàng hoá theo phương thức bán lẻ. 58
II. 1.3 Tiêu thụ theo phương thức gửi qua đường bưu điện . 59
II.2. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH Dược phẩm Bảo Thịnh. 61
II.2.1. Kế toán doanh thu tiêu thụ hàng hoá: 61
II.2.2. Kế toán giá vốn hàng hoá . 61
II.2.3. Kế toán chi phí bán hàng: 63
II.2.4. Kế toán chi phí quản lý. 64
II.2.5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ. 66
PHẦN THỨ BA: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẢO THỊNH
I. đánh giá chung về hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH DP Bảo Thịnh. 69
I.1. Nhận xét chung. 69
I.2. Đánh giá công tác tổ chức kế toán hàng hoá, tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty TNHH DP Bảo Thịnh. 69
II Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ. 72
II.1. Sử dụng sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 72
II.2. Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng tiêu thụ để tính chính xác kết quả tiêu thụ của từng mặt hàng. 73
II.3. Lập dự phòng phải thu khó đòi: 74
II.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 75
II.5. Mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3. 75
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh dược ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty tnhh dược ph sẽ giúp ích cho bạn.