Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

Mục lục

Lời mở đầu 1
Phần I: Đặc điểm chung về quá trình sản xuất kinh doanh của công ty xây dựng 472 - Tổng công ty xây dựng trường sơn 3
I. Những vấn đề chung về tài sản cố định. 3
1. Khái niệm, vị trí, vai trò và đặc điểm của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh 3
1.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tài sản cố định trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 3
1.2. Đặc điểm của tài sản cố định 3
2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định. 3
2.1. Phân loại tài sản cố định. 3
2.2. Đánh giá tài sản cố định (TSCĐ) 5
3. Yêu cầu tổ chức quản lý tài sản cố định. 6
II. Hạch toán tài sản cố định 6
1. Sự cần thiết phải hạch toán tài sản cố định: 6
2. Nhiệm vụ của hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp. 6
3. Hạch toán chi tiết tài sản cố định. 7
4. Hạch toán tổng hợp TSCĐ 7
4.1. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình. 7
4.2. Hạch toán tài sản cố định thuê tài chính. 14
4.3. Hạch toán khấu hao tài sản cố định. 15
4.4. Hạch toán sửa chữa TSCĐ 18
III. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định trong doanh nghiệp 20
1. Sự cần thiết phải phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 20
2. Các chỉ tiêu phân tích. 20
phần II: Thực trạng công tác hạch toán kế toán tại công ty xây dựng 472 - tổng công ty xây dựng trường sơn 22
I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng 472 22
1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty xây dựng 472 22
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty xây dựng 472 22
3. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty xây dựng 472 23
3.1. Ban giám đốc công ty 24
3.2. Các phòng chức năng của công ty 24
4. Bộ máy kế toán của Công ty xây dựng 472 25
II. Phân cấp quản lý doanh nghiệp 26
1. Công tác kế hoạch hoá tài chính 26
2. Sơ lược công tác tổ chức kế toán 27
3. Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu ở công ty xây dựng 472 27
III. Thực tế tình hình hạch toán tài sản cố định ở công ty xây dựng 472 29
1. Đặc điểm tình hình quản lý sử dụng tài sản cố định tại Công xây dựng 472 29
1.1. Đặc điểm và phân loại tài sản cố định 29
1.2. Công tác quản lý và sử dụng TSCĐ 31
2. Hạch toán kế toán tình hình biến động tăng giảm TSCĐ tại Công ty xây dựng 472 31
2.1. Tài khoản sử dụng 31
2.2. Hạch toán chi tiết tình hình tăng TSCĐ tại Công ty xây dựng 472 31
2.3. Hạch toán chi tiết tình hình giảm tài sản cố định 45
2.4. Hạch toán tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản cố định 45
3. Hạch toán khấu hao tài sản cố định tại Công ty xây dựng 472 47
3.1 Hạch toán chi tiết 47
3.2. Hạch toán tổng hợp 51
4. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định tại Công ty xây dựng 472 53
4.1. Hạch toán chi tiết 53
4.2. Hạch toán tổng hợp 55
III. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty xây dựng 472 56
1. Đánh giá chung tình hình tài sản cố định tại Công ty xây dựng 472 56
2. Phân tích cơ cấu tài sản cố định tại Công ty xây dựng 472 57
3. Phân tích nguồn hình thành tài sản cố định tại Công ty xây dựng 472 58
4. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty xây dựng 472 59
Phần iii: Phương hướng hoàn thiện hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại công ty xây dựng 472 - tổng công ty xây dựng trường sơn 60
I. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty xây dựng 472 60
1. Ưu điểm của công tác kế toán tại Công ty xây dựng 472 60
1.1. Về công tác kế toán nói chung 60
1.2. Về công tác hạch toán kế toán và công tác quản lý tài sản cố định 60
2. Hạn chế của công tác kế toán tại Công ty xây dựng 472 61
2.1. Về công tác kế toán nói chung 61
2.2. Về công tác hạch toán kế toán và quản lý tài sản cố định 61
II. Phương hướng hoàn thiện hạch toán và quản lý tài sản cố định và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công ty xây dựng 472 65
1. Phương hướng hoàn thiện hạch toán và quản lý tài sản cố định tại Công ty 65
1.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện hạch toán và quản lý tài sản cố định 65
1.2 . Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định 65
2. Tăng cường quản lý có hiệu quả tài sản cố định 70
2.1. Thực hiện mã hoá TSCĐ 70
2.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty xây dựng 472 70
3. Một số kiến nghị về chế độ kế toán và quản lý tài sản cố định 71
3.1. Kiến nghị về chế độ kế toán liên quan đến tài sản cố định 71
3.2. Kiến nghị về chế độ quản lý sử dụng tài sản cố định 72
2. Phân bổ lãi tiền vay có mục đích chung vào nguyên giá của tài sản cố định đầu tư mua sắm 72
Kết luận 73


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng cô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Xây dựng 472 – Tổng cô sẽ giúp ích cho bạn.