Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Công ty Sông Đà 7


Lời mở đầu
Chương I : Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp xây lắp
A. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây lắp
1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp
3. Giá thành sản phẩm, các loại giá thành sản phẩm xây lắp
4. Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
B. Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất xây lắp
2. Phương pháp tập chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
3. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
4. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
C. Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp
1. Đối tượng tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp
2. Kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp
3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
Chương II : Tình hình trạng về tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của sản phẩm ở chi nhánh Công ty Sông Đà 7 tại Hoà Bình
I. Đặc điểm tình hình chung của chi nhánh Công ty Sông Đà 7
1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Hoà Bình
2. Đặc điểm tổ chức quản lý của chi nhánh Công ty Sông Đà 7
II. Tổ chức công tác kế toán của chi nhánh Công ty Sông Đà 7
III. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành chi nhánh Công ty Sông Đà 7
1. Tình hình thực tế công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại chi nhánh Công ty Sông Đà 7
2. Tập hợp CPNCTT
3. Tập hợp CPSXC (chi phí sản xuất chung)
4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn chi nhánh
5. Thực tế công tính giá thành tại chi nhánh
Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại chi nhánh Công ty Sông Đà 7
I. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
II. Giải pháp
A. Về công tác hạch toán, kết toán tập hợp CP và tính giá thành sản phẩm
1. Sửa đỏi phương páp tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2 Trích trước tiền lương nghỉ phép
3. Tiến hành trích trước chi phí sản xuất sửa chữa lớn TSCĐ
B. Về công tác tiết kiệm chi phí và hạ giá thnàh sản phẩm
1. Đẩy mạnh công tác tiết kiệm chi phí và tính giá thành sản phẩm
2. Đẩy mạnh công tác thu hồi vốn
3. Nâng cấp hiệu quả sử dụng vốn
4. Tăng cường công tác quản lý và sử dụg tài sản cố định
Kết luận


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Ch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Ch sẽ giúp ích cho bạn.