Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán NVL tại công ty Dụng Cụ Cắt &
Đo Lường Cơ Khí


MỤC LỤC
​Lời mở đầu. 1
Phần I - Cơ sở lí luận của tổ chức hạch toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất 2
I/ Những vấn đề chung về NVL.
1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của NVL trong hoạt động sản xuất kinh
doanh. 2
2. Yêu cầu quản lý NVL. 2
3. Nhiệm vụ kế toán NVL. 3
4. Sự cần thiết phải tổ chức hạch toán NVL 4
II. Phân loại và tính giá NVL 4
1. Căn cứ phân loại và cách phân loại. 4
2.Tính giá NVL 5
III/ Tổ chức hạch toán NVL 10
1. Tổ chức hạch toán chi tiết. 10
1.1 Phương pháp thẻ song song. 10
1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 11
1.3. Phương pháp sổ số dư. 11
IV. Hạch toán tổng hợp NVL
1. Phương pháp kê khai thường xuyên. 13
2. Phương pháp kiểm kê định kỳ. 16
3/ Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 17
4/ Đặc điểm hạch toán vật liệu tại một số nước trên thế giới 18
4.1 Đặc điểm hạchtoán vật liệu tại Anh. 18
4.2 Đặc điểm hạch toán vật liệu tại Mỹ. 19
Biểu 1.6 19
4.3 Điểm khác nhau giữa hệ thống kế toán Việt Nam với hệ thống kế toán Anh, Mỹ trong hạch toán vật liệu. 20
V. Tổ chức hệ thống sổ sách hạch toán. 21
1/ Các chứng từ kế toán. 21
1.1 Mục đích và nguyên tắc lập chứng từ. 21
1.2 Các loại chứng từ. 22
2. Tổ chức sổ chi tiết. 23
3. Tổ chức sổ tổng hợp. 23
VI. Phân tích tình hình sử dụng NVL cho sản xuất 27
1/ Mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ của phân tích 27
2/ Nội dung phân tích 28
2.1/ Phân tích tình hình cung cấp NVL ở doanh nghiệp 28
2.2 Phân tích tình hình biến động tổng mức chi phí NVL cho sản xuất sản phẩm 30
Chương II Thực trạng công tác hạch toán NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí
I/ Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh tại công ty DCC & ĐLCK 32
1. Lịch sử hình thành và phát triển cuẩ công ty 32
Đặc đIểm quy mô và tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh tại công ty DCC&ĐLCK 33
3Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 36
II/ Thực tế công tác hạch toán NVL tại công ty 38
1 Đặc điểm bộ sổ kế toán tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 38
2. Đặc điểm, phân loại, đánh giá NVL tại công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí 39
2.1 Đặc điểm vật liệu và tình hình bảo quản, thực hiện kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu 39
Phân loại, đánh giá vật liệu 40
3.1Thủ tục nhập và xuất kho 42
3.3/Hạch toán chi tiết NVL 48
4.1 Tài khoản và sổ sách sử dụng 53
Nhật ký chứng từ số 10 60
4.3 Kế toán tổng hợp xuất vật liệu : 62
Chương III:
Hoàn thiện công tác hạch toán NVL tại công ty DCC & ĐLCK
I. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tổ chức kế toán NVL 67
II. Đánh giá công tác quản lý vật liệu 68
1. Ưu điểm 68
2 Nhược điểm 69
1. Hoàn thiện việc tổ chức bảo quản, thu mua lưu trữ vật tư 70
Kết luận 77


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Dụng Cụ Cắt & Đo Lường Cơ Khí
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán nguyên vật liệu tại công ty Dụng Cụ Cắt & Đo Lường Cơ Khí sẽ giúp ích cho bạn.