Kế toán CPSX & tính GTSP xây lắp trong các doanh nghiệp xây dựng - C.ty xây dựng số 2 - Tổng C.ty xây dựng Hà nội

PHẦN THỨ NHẤT
LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
I. Đặc điểm của sản xuất xây lắp và yêu cầu của công tác quản lý trong hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng
1. Đặc điểm chung của sản xuất xây dựng.
2. Yêu cầu của công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng .
II. Chi phí sản xuất và phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng.
1. Chi phí sản xuất và cách phân loại chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp xây dựng


Xem Thêm: Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây dựng - công ty xây dựng số
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX & tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây dựng - công ty xây dựng số sẽ giúp ích cho bạn.