Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Hải Hà

MỤC LỤC
Lời mở đầu
Chương I : Khái quát chung về công ty TNHH Thái Hải Hà
1.1. Quá trình hình thành phát triển của công ty TNHH Thái Hải Hà
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh
1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
1.3.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
1.3.2. Hình thức kế toán và các loại sổ sách
Chương II : Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
2.1. Đặc điểm về lao động , tiền lương và yêu cầu quản lý quỹ lương
2.1.1. Đặc điểm về lao động
2.1.2 Đặc điểm về tiền lương và quản lý tiền lương ở công ty
2.1.2.1. Đặc điểm về tiền lương,quỹ lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
2.1.2.2. Hình thức trả lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
2.1.2.3. Yêu cầu quản lý quỹ lương
2.2. Hạch toán tiền lương tại công ty TNHH Thái Hải Hà
2.2.1. Hạch toán tiền lương cho nhân viên (Bộ phận gián tiếp)
2.2.2. Hạch toán tiền lương cho công nhân (Bộ phận trục tiếp)
2.3. Hạch toán BHXH phải trả
Chương III : Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty TNHH Thái Hải Hà
3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.2. Một số kiến nghị sơ bộ nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
3.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Hải Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương & các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thái Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.