Kế toán thành phẩm, TTTP & xác định kết quả TTTP tại Xí nghiệp Sàng Tuyển & Cảng thuộc C.ty than Uông Bí - QN

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG:
PHẦN A: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP SÀNG TUYỂN VÀ CẢNG
I.Tổ chức bộ máy kế toán tại xí nghiệp Sàng tuyển và Cảng
II.Tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp Sàng tuyển và Cảng
2.1.Hệ thống sổ kế toán áp dụng:
2.2. Hệ thống tài khoản và chứng từ sử dụng:
2.2.1.Hệ thống chứng từ sử dụng:
2.2.2Hệ thống tài khoản sử dụng
2.2.3.Hệ thống báo cáo tài chính
PHẦN B:KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP SÀNG TUYỂN VÀ CẢNG:
I/Kế toán thành phẩm tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng:
1.1.Đặc điểm thành phẩm:
1.1.1.Quy trình sản xuất than thành phẩm:
1.1.2.Các loại than thành phẩm và đặc điểm của từng loại than thành phẩm:
1.2.Tính giá thành phẩm
1.2.1.Tính giá thành phẩm nhập kho
1.2.2.Tính giá thành phẩm xuất kho
1.3.Kế toán chi tiết thành phẩm
1.3.1Chứng từ sử dụng:
1.3.2.Kế toán chi tiết thành phẩm
1.4.Kế toán tổng hợp nhập-xuất kho thành phẩm:
1.4.1.Tài khoản sử dụng
1.4.2 Kế toán trên sổ
II.Kế toán tiêu thụ thành phẩm
2.1.Phương thức tiêu thụ thành phẩm và chứng từ sử dụng:
2.2.Kế toán chi tiết:
2.3.Kế toán tổng hợp
2.3.1.Tài khoản sử dụng
2.3.2 Kế toán trên sổ
III/Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại xí nghiệp Sàng Tuyển và Cảng
3.1.Tài khoản sử dụng
3.2.Kế toán trên sổ
3.2.1.Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
3.2.2Kế toán xác định kết quả tiêu thụ5
Kết luận chung:
Tài liệu tham khảo
Mục lục


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm, TTTP & xác định kết quả TTTP tại Xí nghiệp Sàng Tuyển & Cảng thuộc công ty than
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm, TTTP & xác định kết quả TTTP tại Xí nghiệp Sàng Tuyển & Cảng thuộc công ty than sẽ giúp ích cho bạn.