Hoàn thiện hạch toán NVL với việc tăng cường quản lý NVL tại Nhà máy In Quân đội

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI 3
I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI 3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Nhà máy in Quân đội 3
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý tại Nhà máy in Quân đội 6
2.1. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Nhà máy in Quân đội 6
2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh tại Nhà máy in Quân đội 7
2.3. Đặc điểm tổ chức quản lý tại Nhà máy in Quân đội 8
3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Nhà máy in Quân đội 11
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Nhà máy in Quân đội 11
3.2. Tổ chức vận dụng chứng từ kế toán tại Nhà máy in Quân đội 14
3.3. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán tại Nhà máy in Quân đội 14
3.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán tại Nhà máy in Quân đội 15
3.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Nhà máy in Quân đội 17
II. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI 18
1. Đặc điểm và tình hình quản lý nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 18
1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 18
1.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 19
2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 21
2.1. Phân loại nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 21
2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 22
2.2.1. Đối với nguyên vật liệu nhập kho 23
2.2.2. Đối với nguyên vật liệu xuất kho 24
3. Tổ chức chứng từ kế toán nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 25
3.1. Chứng từ sử dụng 25
3.2. Quy trình lập và luân chuyển chứng từ 26
3.2.1. Quy trình lập và luân chuyển chứng từ nhập kho 26
3.2.2. Quy trình lập và luân chuyển chứng từ xuất kho 29
4. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 33
4.1. Ở kho 34
4.2. Ở phòng Tài chính - Kế toán 35
5. Tổ chức hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 38
5.1. Tài khoản sử dụng 38
5.2. Các hình thức sổ sử dụng liên quan đến hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 39
5.3. Hạch toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 40
5.4. Hạch toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 47
6. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu và lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 58
6.1. Công tác kiểm kê nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 58
6.2. Công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại Nhà máy in Quân đội 59
III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG, DỰ TRỮ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI 61
1. Phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 61
2. Phân tích tình hình dự trữ nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 62
3. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu tại Nhà máy in Quân đội 63
PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI 65
I. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI 65
1. Ưu điểm 65
2. Nhược điểm 68
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY IN QUÂN ĐỘI 70
1. Về công tác quản lý nguyên vật liệu 70
2. Về tài khoản kế toán sử dụng 71
3. Về hạch toán hàng mua đang đi đường 72
4. Về hạch toán phế liệu thu hồi 73
5. Về công tác lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 75
6. Về sổ sách kế toán 77
KẾT LUẬN 79
PHỤ LỤC 80
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường quản lý nguyên vật liệu tại Nhà máy In Quân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu với việc tăng cường quản lý nguyên vật liệu tại Nhà máy In Quân sẽ giúp ích cho bạn.