Công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản tính theo lương tại
công ty thực phẩm miền bắc

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 3
PHẦN I. LÝ LUẬN CƠ BẢN, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG 4
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 4
I. TIỀN LƯƠNG VÀ BẢN CHẤT CỦA TIỀN LƯƠNG. 4
1. Các quan điểm về tiền lương. 4
2. Vai trò, chức năng của tiền lương. 6
3. Các nguyên tắc trả lương. 8
II. CÁC HÌNH THỨC TIỀN LƯƠNG, QUỸ TIỀN LƯƠNG, QUỸ BHXH, BHYT, KPCĐ 9
1. Các hình thức tiền lương. 9
2. Quỹ tiền lương. 11
3. Các qũy và các khoản trích theo lương. 12
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG
TRONG CÔNG TY 15
I. THỦ TỤC TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY 15
II. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 16
1. Tài khoản 334 16
2. Tài khoản 338, Phải trả phải nộp khác. 17
III. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN 19
1. Hạch toán chi tiền lương: 19
2. Hạch toán tổng hợp tiền lương. 21
IV. TỔ CHỨC HỆ THỐNG SỔ SÁCH ĐỂ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÔNG TY. 26
1. Hình thức nhật ký chung. 26
2. Hình thức nhật ký sổ cái 26
3. Hình thức nhật ký chứng từ. 27
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC. 29
I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM. 29
1. Lịch sử phát triển của Công ty. 29
2. Nhiệm vụ của công ty. 32
3. Bộ máy quản lý của công ty: 33
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy công ty. 33
4. Quy trình sản xuất 36
II. CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG
VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
THỰC PHẨM MIỀN BẮC. 37
1. Các hình thức trả lương và chế độ tiền lương tại công ty thực phẩm miền bắc. 37
2. Hạch toán chi tiết. 46
3. Hạch toán tổng hợp 57
III. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 60
1. Tổ chức hạch toán khi tính các khoản trích theo lương 60
2. Hạch toán tổng hợp. 63
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 64
I. CÁCH ĐẶT VẤN ĐỀ. 64
1. Về mô hình quản lý hoạch toán. 65
2. Phương pháp hoạch toán. 65
3. Về tính chất lao động. 66
4. Về hình thức trả lương. 66
5. Sử dụng hợp lý chính sách lương, thưởng và các khoản trích
theo lương đối với người lao động. 67
II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG Ở CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC 68
1. Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch. 68
2. Phân bổ tiền lương và BHXH. 69
3. Hoàn thiện phương pháp phân bổ và cách ghi chép phân bổ lương
và cách ghi chếp phân bổ lương, các khoản trích theo lương cho từng sản phẩm của Công ty Công ty thực phẩm miền bắc. 69
4. Sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi đúng qui định, đúng mục đích. 70
KẾT LUẬN 71


Xem Thêm: Công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty thực phẩm miền
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tổ chức kế toán lao động tiền lương và các khoản tính theo lương tại công ty thực phẩm miền sẽ giúp ích cho bạn.