Hoàn thiện hạch toán vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội

MỤC LỤC
​ Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần I. Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán vật liệu trong 3
các doanh nghiệp sản xuất.
I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu. 3
1. Khái niệm và đặc điểm. 3
2. Phân loại vật liệu. 4
3. Tính giá vật liệu. 6
II. Hạch toán chi tiết vật liệu. 11
1. Phương pháp thẻ song song. 11
2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 12
3. Phương pháp sổ số dư. 14
III. Hạch toán vật liệu trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp 16
kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng. 16
2. Hạch toán các nghiệp vụ tăng vật liệu đối với các doanh nghiệp 17
tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.
3. Hạch toán các nghiệp vụ giảm vật liệu đối với các doanh nghiệp 21
tính thuế VAT theo phương pháp khấu trừ.
4. Đặc điểm hạch toán tăng vật liệu trong các doanh nghiệp 23
tính thuế VAT theo phương pháp trực tiếp.
IV. Đặc điểm hạch toán vật liệu trong các doanh nghiệp áp dụng 23
phương pháp kiểm kê định kỳ để hạch toán hàng tồn kho.
1. Khái niệm và tài khoản sử dụng. 23
2. Phương pháp hạch toán. 24
V. Đặc điểm hạch toán vật liệu tại một số nước trên thế giới. 27
1. Đặc điểm hạch toán vật liệu tại Anh. 27
2. Đặc điểm hạch toán vật liệu tại Mỹ. 28
3. Điểm khác nhau giữa hệ thống kế toán Việt Nam với hệ thống 30
kế toán Anh, Mỹ trong hạch toán vật liệu.
Phần II. Thực trạng hạch toán vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội. 31
I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động 31
sản xuất kinh doanh tại công ty Dệt - May Hà Nội có ảnh hưởng
đến hạch toán vật liệu.
1. Lịch sử hình thành phát triển. 31
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 33
tại công ty Dệt - May Hà Nội.
II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại 36
công ty Dệt - May Hà Nội.
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 36
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty Dệt - May Hà Nội. 39
3. Tình hình chung về vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội. 41
4. Hạch toán chi tiết vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội. 46
5. Hạch toán tổng hợp tình hình biến động tăng giảm vật liệu tại 59
công ty Dệt - May Hà Nội.
Phần III. Hoàn thiện hạch toán vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội 69
I. Đánh giá khái quát tình hình hạch toán vật liệu tại công ty 69
Dệt - May Hà Nội.
1. Ưu điểm. 69
2. Nhược điểm. 71
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán vật liệu tại công ty 72
Dêt - May Hà Nội.
1. Xây dựng sổ danh điểm vật tư thống nhất cho toàn công ty. 72
2. Hoàn thiện hạch toán chi tiết vật liệu. 74
3. Hoàn thiện công tác tính giá vật liệu. 75
4. Hoàn thiện việc lập sổ chi tiết vật liệu. 76
5. Hoàn thiện khoản tạm ứng mua vật liệu. 77
6. Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 78
7. Hoàn thiện việc ứng dụng tin học vào hạch toán vật liệu. 80
8. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán. 81
KẾT LUẬN 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán vật liệu tại công ty Dệt - May Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.