Kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty
văn phòng phẩm Hồng Hà


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN THỨ NHẤT: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 2
I. Nhiệm vụ kế toán vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất 2
1. Vị trí của vật liệu trong quá trình sản xuất 2
2. Vai trò của kế toán đối với yêu cầu quản lý vật liệu 3
II. Phân loại và tính giá vật liệu 4
1. Phân loại vật liệu 4
2. Tính giá vật liệu 5
III. Các phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu 9
1. Khái niệm 9
2. Chủ thể hạch toán chi tiết vật liệu 9
3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu 9
IV. Kế toán thu mua và nhập kho vật liệu 16
1. Chứng từ kế toán sử dụng 16
2. Kế toán thu mua và nhập kho vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
16
3. Kế toán thu mua và nhập kho vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
20
V. Kế toán xuất kho vật liệu 22
1. Chứng từ sử dụng 22
2. Kế toán xuất kho vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên
22
3. Kế toán xuất kho vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 23
VI. Kế toán thừa, thiếu vật liệu khi kiểm kê và dự phòng giảm giá hàng tồn kho
26
1. Kế toán thừa, thiếu vật liệu khi kiểm kê 26
2. Kế toán dự phòng giảm giá vật liệu tồn kho 27
VII. Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong hạch toán vật liệu 28
1. Hạch toán sổ kế toán Nhật ký- sổ Cái 28
2. Hạch toán sổ kế toán Nhật ký chung 29
3. Hạch toán sổ kế toán Chứng từ- ghi sổ 30
4. Hạch toán sổ kế toán Nhật ký- chứng từ 31
VIII. Hạch toán nguyên vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp sản xuất
33
1. Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động 33
2. Mối quan hệ của công tác quản lý và hạch toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
35

PHẦN THỨ HAI: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ.
36
I. Những đặc trưng cơ bản của Công ty và ảnh hưởng của nó đến công tác kế toán
36
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 36
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 38
3. Đặc điểm hoạt động sản xuất của Công ty 39
4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà
42
II. Tình hình chung về nguyên vật liệu tại Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà
45
1. Đặc điểm vật liệu của Công ty 45
2. Công tác quản lý vật liệu ở Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà 46
3. Tính giá vật liệu nhập kho và xuất kho 48
III. Kế toán thu mua và nhập kho vật liệu tại Công ty 51
IV. Kế toán xuất kho vật liệu 61

PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ


70
I. Đánh giá chung về công tác quản lý và kế toán vật liệu tại Công ty
70
1. Đánh giá khái quát về tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán 70
2. Đánh giá về công tác hạch toán nguyên vật liệu 71
II. Những ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán vật liệu tại Công ty
72
III. Phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà
76
1. Đánh giá tình hình sử dụng vốn lưu động ở Công ty 76
2. Những biện pháp quản lý vật liệu và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động
80

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vật liệu với việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà sẽ giúp ích cho bạn.