Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp dược phẩm Trung Ương IIHoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp dược phẩm Trung Ương II

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 3
1. Tình hình chung của xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 3
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý XNDPTƯII 4
1.3. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán xí nghiệp 10
1.4. Thị trường, thị phần kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của xí nghiệp 14
2. Thực trạng tổ chức kế toán vật liệu tại XNDPTƯII 19
2.1. Đặc điểm vật liệu và tình hình thực hiện kế hoạch cung cấp vật liệu 19
2.2. Phân loại - đánh giá vật liệu 20
2.3. Tổ chức kế toán chi tiết vật liệu 24
2.4. Tổ chức kế toán tổng hợp nhập vật liệu 37
2.5. Phân tích tình hình cung cấp và sử dụng vật liệu với việc nâng cao hiệu quả quản lý vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 46
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG II 49
1. Những nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 49
2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu ở xí nghiệp Dược phẩm Trung ương II 51
2.1. Về công tác quản lý vật liệu 51
2.2. Hoàn thiện kế toán chi tiết vật liệu 52
2.3. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toán với người bán. 54
2.4. Về tổ chức kế toán khoản tạm ứng để mua vật liệu 55
2.5. Về việc lập bảng phân bổ nguyên vật liệu 56
2.6. Một số ý kiến khác 56
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp dược phẩm Trung Ương IIHoàn thiện hạch toán nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp dược phẩm Trung Ương IIHoàn thiện hạch toán nguyên sẽ giúp ích cho bạn.