Tài sản cố định

CHƯƠNG I

KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

​I. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Khái niệm
TSCĐ là những tư liệu lao động và những TS khác có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài.
Vâỵ theo quy định 1802 TCQĐ/CSCT ngày 19/11/96 thì TSCĐ phải có đủ hai điều kiện sau:
- Giá trị của TS phải có đủ giá trị từ 5.000.000 trở lên.
- Thời gian sử dụng từ một năm trở lên.
2. Đặc điểm của TSCĐ
TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh thì TSCĐ lại bị hao mòn về mặt giá trị có hai loại hao mòn:
- Hao mòn hàng hoá có thể nhìn thấy được.
- Hao mòn VH – giá trị tài sản do sự tiến bộ của KHKT.
+ Trong quá trình hoạt động SXKDa tài sản bị hao mòn dần và giá trị của nó được chuyển dịch từng phần và chi phí sản xuất kinh doanh.
+ Đối với những TS có hình thái vật chất thì trong quá trình sử dụng nó hầu như không thay đổi hình thái vật chát hao mòn


Xem Thêm: Tài sản cố định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tài sản cố định sẽ giúp ích cho bạn.