Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại
Hà Nội


MỤC LỤC
​Lời mở đầu
Chương I. Lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

1.1 Các vấn đề chung về lao động tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.1.Vấn đề lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
1.1.1.1. Vai trò của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.1.2. Phân loại lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh
1.1.2. Tiền lương và các khoản trích theo lương
1.1.2.1. Khái niệm về tiền lương
1.1.2.2. Các hình thức trả lương
- Theo thời gian
- Theo sản phẩm
1.1.2.3. Quỹ lương của doanh nghiệp
1.1.2.4. Các khoản trích theo lương
1.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán
1.2.2. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
1.2.2.1. Thủ tục và chứng từ hạch toán
1.2.2.2. Tài khoản hạch toán
1.2.2.3. Phương pháp hạch toán
1.2.2.4. Sơ đồ hạch toán
Chương II. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty TNHH Thương mại Tuấn Minh Hà Nội
2.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp
2.1.3. Sơ lược về kết quả hoạt động của doanh nghiệp
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp
2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán
2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
2.3.2. Tổ chức công tác kế toán
2.4. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
2.4.1. Thủ tục, chứng từ
2.4.2. Tài khoản sử dụng
2.4.3. Phương pháp kế toán
2.4.4. Sơ đồ hạch toán
2.5. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp
- Ưu điểm
- Tồn tại
Chương III: Một số kiến nghị về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.