Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương I : Cơ sở lý của hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất .
I, Vai trò và ý nghĩa của quản lý và hạch toán tiêu thụ .
1, Tiêu thụ và ý nghĩa của tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp .
2, Các khái niện về tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả kinh doanh .
3, Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ .
4, Hạch toán chi tiết tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ.
II, Hạch toán tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp .
1, Tài khoản sử dụng.
2, Phương pháp xác định giá vốn hàng bán .
2.1, Phương pháp bình quân gia quyền .
2.2, Phương pháp hệ số giá ( giá hạch toán ).
3,Các phương thức tiêu thụ .
3.1, Hạch toán tiêu thụ sản phẩm theo phương pháp tiêu thụ trực tiếp.
3.2, Hạch toán tiêu thụ sản phẩm theo phương thức chuyển hàng theo hợp đồng.
3.3, Hạch toán tiêu thụ sản phẩm theo phương thức trả góp.
3.4, Hạch toán tiêu thụ sản phẩm theo phương thức đại ly, ký gửi.
3.5, Các phương thức khác được coi là tiêu thụ .
III, Hạch toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả tiêu thụ .
1, Hạch toán chi phí bán hàng .
2, Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp .
3, Kế toán kết quả tiêu thụ .
IV, Đặc điểm hạch toán tiêu thụ và xác định lq tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ.
Chương II : Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh mút xốp Việt Nhật.
I,Một số nét khái quát về Công ty liên doanh sản xuất mút xốp (Polỷue thane) Việt Nhật.
1, Lịch sử hình thành và phát triển Công ty .
2, Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh .
II, Đặc điểm tổ chức kế toán tại Công ty liên doanh sản xuất mút xốp Việt Nhật.
1, Tổ chức bộ máy kế toán .
2, Tổ chức sổ kế toán .
III, Đặc điểm nguyên vật liệu, thành phẩm và vấn đề tiêu thụ thành phẩm taị Công ty .
1, Đặc điểm nguyên vật liệu.
2, Đặc điểm của thành phẩm và vấn đề tiêu thụ thành phẩm taị Công ty .
2.1, Đặc điểm của thành phẩm .
2.2, Đặc điểm của tiêu thụ thành phẩm, các phương thức bán hàng, các thể thức thanh toán và xác định kết quả tiêu thụ .
IV, Hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định lq tiêu thụ tại Công ty liên doanh mút xốp Việt Nhật.
1, Chứng từ thực hiện tiêu thụ thành phẩm .
2, Hạch toán doanh thu bán hàng .
3, Hạch toán khoản phải thu của khách hàng .
4, Hạch toán giá vốn hàng bán.
5, Hạch toán chiết khấu bán hàng, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán .
5.1, Hạch toán chiết khấu hàng bán .
5.2, Hạch toán hàng bán bị trả lại.
5.3, Hạch toán giảm giá hàng bán .
6, Hạch toán thuế VAT.
7, Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm .
7.1, Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng.
7.2, Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ .
Chương III: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh sản xuất mút xốp Việt Nhật.
I, Đánh giá chung về hiện trạng công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty liên doanh sản xuất mút xốp Việt Nhật.
II, Một số ý kiến nhằm hoàn thiện việc thanh toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại Công ty liên doanh sản xuất mút xốp Việt Nhật.
1, Tổ chức bộn máy kế toán và sổ kế toán .
2, Hạch toán doanh thu bán hàng nội bộ.
3, Hạch toán giá vốn hàng bán .
4, Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng .
5, Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ .
6, Tổ chức quá trình tiêu thụ .
Kết luận


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sẽ giúp ích cho bạn.