Kế toán phần hành tập hợp CPSX & tính giá thành (GTSP) tại C.ty TNHH Nhà nước 1 thành viên xây lắp Hoá Chất <kiến tập>

MỤC LỤC
A.LỜI MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 3
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY XÂY LẮP HOÁ CHẤT 3
1.lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị 3
2. Đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh. 6
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban. 7
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 10
1.Bộ máy kế toán. 10
2. Mối quan hệ giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác 12
3 Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung của đơn vị 13
CHƯƠNG III: NỘI DUNG TỔ CHỨC TỪNG PHẦN HÀNH 24
1. Kế toán vốn bằng tiền 24
1.1 Đặc điểm vốn bằng tiền tại công ty 24
1.2 Tài khoản, chứng từ và sổ kế toán sử dụng 24
2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 26
2.1 Đặc điểm kế toán NVL, CCDC. 26
2.2. Tài khoản, chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 26
3. Kế toán tài sản cố định 28
3.1. Đặc điểm kế toán tài sản cố định. 28
3.2. Tài khoản, chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 29
4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 32
4.1. Đặc điểm kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 32
4.2. Tài khoản, chứng từ và sổ kế toán sử dụng. 32
PHẦN IV: TỔ CHỨC KẾ TOÁN PHẦN HÀNH TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 34
1.Đặc điểm hạch toán. 34
2. Tài khoản sử dụng 34
3. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 34
3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 34
3.2. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp. 37
3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: 39
3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 43
3.5 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh. 46
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT 47
1. Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty: 47
3. Những mặt còn tồn tại. 47
2. Những ưu điểm. 48
4. Kiến nghị. 49
KẾT LUẬN 51


Xem Thêm: Kế toán phần hành tập hợp CPSX & tính giá thành (giá thành sản phẩm) tại công ty TNHH Nhà nước 1 thà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán phần hành tập hợp CPSX & tính giá thành (giá thành sản phẩm) tại công ty TNHH Nhà nước 1 thà sẽ giúp ích cho bạn.