Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
Cao su Sao Vàng Chi nhánh Thái Bình


MỤC LỤC
Lời mở đầu 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất 3
1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất 3
1.2. Phân loại chi phí sản xuất 5
2. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm 9
II. Hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) 14
1. Đối tượng, phương pháp hạch toán CPSX 14
III. Tổng hợp chi phí sản xuất và xác định giá trị sản phẩm dở dang 25
1. Tổng hợp chi phí sản xuất 25
IV. Tính giá thành sản phẩm 29
Phần II
Thực trạng công tác hạch toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại 38
Chi nhánh Cao su Sao Vàng Thái Bình 38
1. Lịch sử hình thành và phát triển, chức năng , nhiệm vụ 38
1.1. Công ty Cao su Sao Vàng (CSSV) 38
1.2. Chi nhánh Cao su Thái Bình 39
2. Bộ máy tổ chức quản lý tại Công ty CSSV - Chi nhánh Thái Bình 40
2.1. Ban lãnh đạo 40
2.2. Tổ chức bộ máy quản lý sản xuất kinh doanh của Chi nhánh. 41
3.1. Mua nguyên vật liệu: 43
Không đạt Đạt 45
4.Tổ chức bộ máy kế toán 46
4.1. Phương thức xây dựng bộ máy kế toán 46
4.2. Mô hình kế toán 46
4.4. Nguyên tắc tổ chức bộ máy kế toán 47
5. Phân công lao động kế toán 48
5.1. Kế toán trưởng (hay trưởng phòng kế toán) 48
5.2. Kế toán thanh toán 48
5.3. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ lao động: 48
5.4. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, theo dõi công nợ với người mua 48
5.5. Kế toán thanh toán tiền lương và bảo hiểm xã hội 48
5.6. Thủ quỹ: 48
5.7. Nhân viên kinh tế phân xưởng: 49
6.1. Các loại sổ kế toán 49
6.2. Trình tự hạch toán chung: 49
II. Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Cao su Sao Vàng Thái Bình 51
1. Khái quát trình tự ghi sổ chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành 51
2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại Chi nhánh 53
2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tại Chi nhánh 53
2.2. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 54
2.2.1. Đặc điểm, nội dung quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (NVLTT) 54
2.2.2. Quy trình tập hợp chi phí 54
2.2.3. Phương pháp tập hợp chi phí NVLTT 67
2.3.2. Quy trình tính lương và tập hợp chi phí nhân công trực tiếp 68
2.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung . 73
2.4.1.Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất chung 73
2.4.2. Quy trình hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất chung 74
2.4.2.1 Đối với chi phí tiền lương trả cho nhân viên quản lý phân xưởng 74
2.4.2.2.Đối với chi phí NVL, CCDC dùng cho quản lý phân xưởng 75
2.4.2.3.Đối với chi phí khấu hao TSCĐ và chi phí sửa chữa lớn 76
2.4.2.4.Đối với các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài 78
2.5. Tập hợp chi phí sản xuất 80
2.5.1.Đánh giá sản phẩm dở dang 80
2.5.2. Tập hợp chi phí sản xuất 81
3. Tính giá thành sản phẩm 82
3.1. Đối tượng tính giá thành 82
3.2. Kỳ tính giá thành 82
3.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm hoàn thành. 82
Phần III 84
một số ý kiến, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Cao su Sao Vàng Thái Bình 84
1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói chung và ở Chi nhánh Cao su Sao Vàng Thái Bình nói riêng 84
2. Nhận xét về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Cao su Sao Vàng Thái Bình 85
2.1. Ưu điểm 85
2.1.1. Về tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh 85
2.1.2. Về tổ chức và phân công lao động kế toán 86
2.1.3. Về công tác hạch toán 86
2.2. Nhược điểm 88
2.2.1.Về sổ sách sử dụng 88
2.2.2.Về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 89
3. Một số ý kiến, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Chi nhánh Cao su Sao Vàng Thái Bình 91
3.1. Đối với Chi nhánh 91
3.2. Đối với chuẩn mực chế độ chung 98
Chữ viết tắt trong luận văn 108


Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng Chi nhá
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cao su Sao Vàng Chi nhá sẽ giúp ích cho bạn.