Kế toán chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở công ty cổ phần du lịch Nam Định

Mục lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH
I . sự cần thiết khách quan phải tổ chức hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm trong các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch 2
II. Chi phí và phân loại chi phí dịch vụ du lịch 3
1.Chi phí dịch vụ du lịch 3
2.Phân loại chi phí kinh doanh dịch vụ. 5
a.Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 5
b.Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế (theo khoản mục chi phí) 5
c.Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với đối tượng chịu chi phí 6
3. Đối tượng và phương pháp kế toán chi phí sản xuất 7
III.Giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 9
1.Khái niệm giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 9
2.Bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 10
a. Bản chất giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 10
b. Chức năng của giá thành 10
3.Các loại giá thành sản phẩm dịch vụ 10
4.Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ 10
5.Đối tượng tính giá thành sản phẩm dịch vụ 11
6.Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 12
7.Phương pháp tính giá thành sản phẩm du lịch dịch vụ 13
a.Phương pháp tính giá thành giản đơn 13
b.Phương pháp tính giá thành theo hệ số 14
c.Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ 15
IV. Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 15
1.Nhiệm vụ kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ
du lịch 1.6
2.Tài khoản sử dụng 17
3.Trình tự kế toán 18
PHẦN II 22
TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH KINH DOANH BUỒNG NGỦ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NAM ĐỊNH
I.Đặc điểm chung của công ty cổ phần du lịch Nam Định 22
1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 23
2.Đặc điểm quy trình kinh doanh buồng ngủ của Công ty 24
3.Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty 25
a.Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty 25
b.Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty 26
4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty 26
a.Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 26
b.Hình thức kế toán áp dụng 27
c.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 27
II.Thực tế kế toán chi phí và tính giá thành buồng ngủ ở công ty cổ phần du lịch Nam định 29
1.Đối tượng kế toán chi phí kinh doanh buồng ngủ 29
2.Phương pháp kế toán chi phí kinh doanh buồng ngủ ở Công ty cổ phần du lịch Nam Định 30
3.Quy trình kế toán chi phí hoạt động kinh doanh buồng ngủ ở công ty 31
4.Kế toán tính giá thành hoạt động kinh doanh buồng ngủ 39
PHẦN III 41
NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH KINH DOANH BUỒNG NGỦ Ở CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH NAM ĐỊNH
I. Những nhận xét khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở công ty cổ phần du lịch Nam Định 41
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở công ty cổ phần Du lịch nam định 43
KẾT LUẬN 59


Xem Thêm: Kế toán chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở công ty cổ phần du lịch Nam Định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở công ty cổ phần du lịch Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.