Công tác hoạch toán kế toán tại C.ty cơ khí ô tô 3/2 <KTTH>

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ 3/2 2
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
II. nhiệm vụ hiện nay của Công ty cơ khí ôtô 3/2 4
III. Bộ máy quản lí sản xuất ở Công ty cơ khí ôtô 3/2 6
IV. Cơ cấu sản xuất sản phẩm chủ yếu của Công ty cơ khí ôtô 3/2 9
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ 3/2 11
I. Kế toán TSCĐ và chi phí Khấu hao TSCĐ 11
II. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 16
III. Kế toán sửa chữa TSCĐ 17
Chương II: Kế toán Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 20
I. Khái niệm, đặc điểm kế toán VL, CCDC 20
II. Phương pháp tính NVL, CCDC 20
Chương III: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 31
I. Khái niệm và nhiệm vụ công tác kế toán tại Công ty cơ khí ôtô 3/2 31
II. Hình thức tiền lương áp dụng tại đơn vị 31
Chương IV: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 41
I. Kế toán tập hợp chi phí 41
II. Các loại chi phí sản xuất diễn ra tại doanh nghiệp 41
Chương V: Kế toán thành phẩm, lao vụ đã hoàn thành 54
I. Hạch toán chi tiết thành phẩm 54
II. Kế toán tổng hợp thành phẩm 56
Chương VI: Kế toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá dịch vụ 59
I. Phương thức bán hàng của công ty 59
II. Các chứng từ về tiêu thụ, phương thức thanh toán bán hàng 59
III. Chỉ tiêu về tổng doanh thu và doanh thu thuần 60
IV. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 62
Chương VII: Kế toán các loại vốn bằng tiền 70
I. Kế toán tiền mặt 70
II. Kế toán tiền gửi ngân hàng 75
Chương VIII: Kế toán các nghiệp vụ thanh toán 82
I. Kế toán thanh toán với người mua 82
II. Kế toán thanh toán với người bán 84
III. Hạch toán thanh toán với ngân sách 86
IV. Kế toán thanh toán tạm ứng với CBCNV 87
Chương IX: Kế toán hoạt động nghiệp vụ tài chính và bất thường 91
I. Kế toán nghiệp vụ thu nhập tài chính 91
II. Kế toán nghiệp vụ bất thường 91
Chương X: Kế toán tổng hợp và chi tiết các nguồn vốn 92
I. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu 92
Chương XI: Công tác kế toán và quyết toán 95
Chương XII: Báo cáo tài chính 97
I. Bảng cân đối kế toán 97
II. Báo cáo kết quả kinh doanh 100
PHẦN III: KẾT LUẬN 103


Xem Thêm: Công tác hoạch toán kế toán tại công ty cơ khí ô tô 3/2
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác hoạch toán kế toán tại công ty cơ khí ô tô 3/2 sẽ giúp ích cho bạn.