Thực trạng tổ chức kế toán tại C.ty Xây dựng công nghiệp Hà Nội

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.
PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ .
I. Quá trình hình thành và phát triển.
II. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức SXKD.
III. Tình hình chung và công tác kế toán ở doanh nghiệp.
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRONG MỘT KỲ CỦA DOANH NGHIỆP.
I. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán VL-CCDC.
II. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán TSCĐ.
III. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
IV. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
V. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
VI. Các chứng từ sổ sách thuộc phần hành kế toáncác khâu : vốn bằng tiền, các nghiệp vụ thanh toán về: phải thu, phải trả , các nguồn vốn, xác nhận kết quả kinh doanh.
1. Tổ chức công tác vốn bằng tiền
2. Kế toán các khoản phải thu .
3. kế toán các khoản nợ phải trả.
4. Kế toán các nguồn vốn.
5. Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận.
VII. Báo cáo tài chính.
PHẦN III; MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP
I. Nhận xét chung
1. Những thuận lợi của công ty XDCN.
2. Những khó khăn của công ty XDCN.
II. Một số giải pgáp nhằm hoàn thiện bộ máý kế toán
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Thực trạng tổ chức kế toán tại công ty Xây dựng công nghiệp Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng tổ chức kế toán tại công ty Xây dựng công nghiệp Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.