Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí
Ngô Gia Tự

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
I/ Sự cần thiết khách quan của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 3
1.1 Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 3
1.1.1 Khái niệm và bản chất về chi phí sản xuất. 3
1.1.2 Khái niệm và bản chất giá thành sản phẩm. 4
1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 4
1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm. 5
1.3 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành. 6
II/ Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 8
2.1 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh. 8
2.1.1Phân theo yếu tố chi phí: 8
2.1.2 Phân loại theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm. 8
2.1.3 Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí. 9
2.1.4 Phân loại chi phí theo quan hệ của chi phí và khối lượng công việc sản phẩm hoàn thành. 10
2.1.5 Phân loại theo quan hệ với quá trình sản xuất. 10
2.2 Phân loại giá thành sản phẩm. 10
2.2.1 Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành. 10
2.2.2 Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí. 11
2.3 Ý nghĩa, nhiệm vụ của tổ chức hạch toán. 11
2.3.1 Ý nghĩa 11
2.3.2 Nhiệm vụ. 12
III/ Đối tượng kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm. 12
3.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 12
3.2. Đối tượng tập hợp tính giá thành sản phẩm. 12
IV/ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất. 13
4.1Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp(CPNVLTT) 14
4.1.1 Tài khoản sử dụng. 14
4.1.2 Phương pháp hạch toán 14
4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp( NCTT) 16
4.2.1 Tài khoản sử dụng. 16
4.2.2 Phương pháp hạch toán 17
4.3 Hạch toán các chi phí trả trước. 19
4.3.1Tài khoản sử dụng 19
4.3.2 Phương pháp hạch toán. 20
4.4 Kế toán chi phí phải trả 21
4.4.1 Tài khoản sử dụng. 21
4.5.2 Phương pháp hạch toán 21
4.6 Kế toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 23
4.6.1 Kế toán thiệt hại về sản phẩm hỏng. 23
4.6.2 Kế toán thiệt hại về ngừng sản xuất. 24
4.7. Hạch toán chi phí sản xuất chung 25
4.7.1 Tài khoản sử dụng 25
4.7.2 Phương pháp hạch toán 25
V/ Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 28
5.1Tập hợp chi phí sản xuất 28
5.1.1 Phương pháp kê khai thường xuyên ( KKTX) 28
5.1.2 Phương pháp kiểm kê định kỳ (KKĐK) 29
5.2. Phương pháp tính sản phẩm dở dang 31
5.2.1 Phương pháp đánh giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 31
5.2.2 Phương pháp đánh giá sản lượng ước tính tương đương. 31
5.2.3 Phương pháp đánh giá theo định mức hoặc kế hoạch 32
5.2.4 Phương pháp đánh giá theo 50% chi phí chế biến. 32
VI/ Các phương pháp tính giá thành 32
6.1. Phương pháp tính trực tiếp (phương pháp giản đơn) 32
6.2. Phương pháp hệ số: 33
6.3. Phương pháp tỉ lệ chi phí 33
6.4. Phương pháp tổng cộng chi phí 34
6.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 34
6.6. Phương pháp liên hợp. 34
VII/ Hệ thống sổ kế toán áp dụng trong doanh nghiệp kế toán 35
Việc sử dụng các loại sổ kế toán khác nhau hình thành nên mô hình tổ chức sổ kế toán và gọi là hình thức kế toán. Hiện nay doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các hình thức sau: 35
VIII/ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong điều kiện kế toán trên máy. 36
8.1 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong điều kiện ứng dụng kế toán máy. 36
8.2 Nguyên tắc và trình tự xử lý kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trên các phần mềm kế toán. 36
Phần II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN 38
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ 38
I/ Đặc điểm chung của công ty. 38
1.1.Quá trình hình thành và phát triển. 38
1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý: 39
1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất: 39
1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý: 40
1.3.Đặc điểm sản phẩm và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 43
1.3.1 Đặc điểm sản phẩm 43
1.3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 43
1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 44
1.5 Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 46
1.6 Các chế độ và phương pháp kế toán áp dụng 48
II Thực trạng về kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở công ty cơ khí Ngô Gia Tự. 49
2.1 Phân loại chi phí sản xuất 49
2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 51
2.2.3 Các đối tượng quản lý liên quan đến kế toán tập hợp chi phí sản xuất của công ty. 51
2.2.4 Kế toán nguyên vật liệu trực tiếp 52
2.2.5 Chi phí nhân công trực tiếp 58
2.2.6. Kế toán chi phí sản xuất chung: 61
2.2. 7 Tập hợp chi phí sản xuất 66
2.3 Thực trạng về tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự . 78
2.3.1. Đối tượng và phương pháp tính giá thành. 78
2.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang. 78
2.3.3. Phương pháp tính giá thành tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự. 79
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẬN XÉT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CƠ KH Í NGÔ GIA TỰ 81
I Nhận xét và đánh giá khái quát. 81
1.1. Ưu điểm: 81
1.2. Hạn chế còn tồn tại trong công tác kế toán chi phí sản xuất và tính GTSP tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự. 82
II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính GTSP tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự . 83
KẾT LUẬN 92
Tài liệu tham khảo 94


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự sẽ giúp ích cho bạn.