Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.1
công ty 26 - Bộ quốc phòng

MỤC LỤC
PHẦN I
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
I- NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3
1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất. 3
1.1- Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp. 3
1.2- Phân loại chi phí sản xuất. 3
1.3- Phân biệt chi phí sản xuất với chi phí: 5
2. Giá thành sản phẩm. 6
2.1 Giá thành. 6
2.2- Phân loại giá thành sản phẩm: 6
II. NHIỆM VỤ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 7
III. ĐỐI TƯỢNG TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH 8
1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 8
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 8
3. Cơ sở để xác định đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 8
3.1 Căn cứ vào đặc điểm qui trình công nghệ sản xuất giản đơn 8
3.2 Nếu là sản phẩm có qui trình sản xuất phức tạp 8
3.3 Căn cứ vào loại hình sản xuất có thể là sản xuất đơn chiếc hay sản xuất hàng loạt nhỏ, sản xuất hàng loạt với khối lượng lớn ta có 2 cách xác định khác nhau: 9
IV. NỘI DUNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 9
1. Trình tự chung về tập hợp chi phí 9
2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất 9
3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 10
3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 11
3.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 11
4. Kế toán chi phí theo phương pháp kiểm kê định kì : 13
4.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiêp: 13
4.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 14
4.3 Kế toán chi phí sản xuất chung: 14
5. Kế toán chi phí trả trước : 15
7. Tập hợp chi phí sản xuất: 17
7.1. Doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thường xuyên: 17
7.2.Doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ: 19
8. Đánh giá sản phẩm dở dang: 20
8.1-Phương pháp 1: Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính 21
8.2- Phương pháp 2: Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành ước tính tương đương 21
8.3- Phương pháp 3: Xác định giá trị của sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 22
8.4- Phương pháp 4: 22
8.5- Phương pháp 5: Xác định giá trị sản phẩm dở dang theo định mức chi phí 22
V. NỘI DUNG KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 22
1- Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp: 23
2- Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng : 23
3- Phương pháp tính giá thành theo phương pháp hệ số: 24
4- Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ chi phí: 24
5- Tính giá thành theo phương pháp loại trừ: 25
6- Phương pháp tính giá thành phân bước: 26
6.1-Phương pháp tính giá thành phân bước có tính gía bán thành phẩm: 26
6.2-Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá bán thành phẩm 27
8- Tính giá thành của sản phẩm lao vụ, dịch vụ của sản xuất phụ: 28
VI.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CÁC HÌNH THỨC: 28
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 26.1-CÔNG TY 26- BỘ QUỐC PHÒNG 32
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 33
1. Quá trình hình thành xí nghiệp 26.1-Công ty 26- Bộ quốc phòng 33
2. Quá trình phát triển của xí nghiệp 26.1 34
3. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 26.1 - Công ty 26 - Bộ Quốc Phòng 35
3.1-Chức năng, nhiệm vụ của xí nghiệp 26.1 35
3.2-Đặc điểm kinh doanh: 36
4.Tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp 26.1 - Công ty 26- BQP 40
4.1- Tổ chức bộ máy quản lý: 40
4.2- Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Xí nghiệp 26.1 41
5. Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 26.1- Công ty 26- BQP 43
5.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán trong xí nghiệp 26.1 44
5.2. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong ban tài chính 44
5.3. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán hiện hành tại xí nghiệp 45
II. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP 26.1 48
1. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 48
2.Trình tự tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 50
2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 50
2.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 50
2.3 Tổ chức tập hợp chi phí sản xuất 50
3. Trình tự hạch toán giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp 26.1 - Công ty 26 - Bộ Quốc Phòng 76
3.1. Đối tượng tính giá thành: 76
3.2. Kỳ tính giá thành: 76
3.3. Phương pháp tính gía thành; 77
PHẦN III 82
MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH 82
1.Đánh giá tình hình tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản xuất tại xí nghiệp 26.1 82
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành tại xí nghiệp 26.1 84
KẾT LUẬN 87


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.1 công ty 26 - Bộ quốc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp 26.1 công ty 26 - Bộ quốc sẽ giúp ích cho bạn.