Công tác tiền lương tại C.ty CP xây dựng giao thông đô thị Hà Nội - Thực trạng & giải pháp hoàn thiện

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 0
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI 2
1. Các giai đoạn phát triển của công ty 2
1.1.Giai đoạn 1: năm 1971 đến năm1988 2
1.2.Giai đoạn 2: từ năm 1989 đến năm 1992 2
1.3.Giai đoạn 3:từ năm 1993 đến năm 2003 3
1.4.Giai đoạn 4: từ năm 2004 đến nay 3
2.Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh của Công ty CPXDGTĐT HN 4
2.1. Mục tiêu của công ty 4
2.2. Ngành nghề kinh doanh của công ty 4
3. Cơ cấu tổ chức của công ty 5
3.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức 5
3.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 5
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CPXDGTĐT HN 15
1. Bước phát triển trong sản xuất kinh doanh 15
2.Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh của công ty 16
2.1. Về doanh thu 16
2.2. Lợi nhuận 18
2.3. Nộp Ngân sách 18
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG CỦA CÔNG TY CỐ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI 20
I. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN 20
1. Các nhân tố bên ngoài 20
1.1. Thị trường lao động 20
1.2. Các quy định và pháp luật của chính phủ 21
1.3.Tăng trưởng kinh tế và giá cả thị trường 23
2. Các nhân tố bên trong công ty 25
2.1. Đặc điểm về ngành nghề và sản phẩm kinh doanh của công ty 25
2.2. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 27
2.3. Chính sách phân phối của Công ty 28
2.4. Đặc điểm về lao động 28
2.5.Trình độ trang bị kỹ thuật 29
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN 31
1. Chế độ tiền lương của Công ty 31
1.1.Chế độ tiền lương chức danh 31
1.2.Chế độ tiền lương chuyên môn nghiệp vụ 33
1.3. Chế độ tiền lương cấp bậc 33
2. Công tác xây dựng quỹ tiền lương 35
2.1. Xây dựng quỹ lương của toàn Công ty 35
2.2. Xây dựng quỹ lương cho bộ phận lãnh đạo 38
2.3. Xây dựng quỹ tiền lương cho các phòng ban 39
2.4. Xây dựng quỹ tiền lương cho các Xí nghiệp, các Đội 40
3. Đơn giá tiền lương 42
3.1. Phương pháp xây dựng đơn giá tiền lương tại Công ty 42
3.2. Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương. 42
4.Các hình thức trả lương - 45 -
4.1.Đối với bộ máy gián tiếp - 45 -
4.2.Đối với công nhân trực tiếp, công nhân vận hành máy thi công - 47 -
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CỦA CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 49 -
1.Kết quả đạt được - 49 -
2.Những mặt còn hạn chế - 50 -
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 52 -
I.PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI- 52 -
1.Định hướng chung - 52 -
2. Mục tiêu cụ thể về tiền lương - 53 -
II.CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CPXDGTĐT HN - 54 -
1.Xây dựng quỹ tiền lương,lao động định biên cho một công trình dựa trên hao phí sức lao động theo từng công việc hoàn thành. - 54 -
2.1. Nguyên tắc xây dựng bảng lương - 55 -
2.2. Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định số điểm phức tạp, trách nhiệm - 57 -
2.3.Nguyên tắc cơ bản trong việc xác định hệ số đóng góp - 57 -
2.4.Xác định hệ số tiền lương - 58 -
3.Khoán lương cho lao động quản lý căn cứ vào nhiệm vụ thực hiện - 58 -
3.1. Cơ sở khoán - 58 -
3.2. Nguyên tắc khoán lương cho lao động gián tiếp - 60 -
3.3. Điều kiện của giải pháp - 61 -
3.4. Hiệu quả của giải pháp - 61 -
4. Gắn tiền lương với số lượng, chất lượng sản phẩm và mức tiêu hao vật tư - 62 -
4.1. Sự cần thiết của giải pháp - 62 -
4.2. Nội dụng của giải pháp - 62 -
4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp - 62 -
4.4. Hiệu quả của giải pháp - 62 -
5. Thực hiện quản lý công tác tiền lương bằng thông tin - 62 -
5.1. Sự cần thiết của giải pháp - 62 -
5.2. Nội dụng của giải pháp - 62 -
5.3. Điều kiện thực hiện giải pháp - 63 -
5.4. Hiệu quả của giải pháp - 64 -
III.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ - 64 -
1.Kiến nghị về phía Nhà nước - 64 -
2.Kiến nghị về phía Tổng công ty - 65 -
KẾT LUẬN - 66 -
Danh mục tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Công tác tiền lương tại công ty CP xây dựng giao thông đô thị Hà Nội - Thực trạng & giải pháp hoàn t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác tiền lương tại công ty CP xây dựng giao thông đô thị Hà Nội - Thực trạng & giải pháp hoàn t sẽ giúp ích cho bạn.