Tổ chức công tác kế toán NVL tại Công ty rượu Đồng Xuân

MỤC LỤC
Lời nói đầu 0
Chương I.Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 2
I. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất. 2
1. Đặc điểm, vị trí và yêu cầu của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 2
2. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu. 3
II. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 4
1. Phân loại nguyên vật liệu. 4
2. Đánh giá nguyên vật liệu 6
2.1. Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 6
2.1.1. Nguyên tắc giá phí 6
2.1.2. Nguyên tắc nhất quán. 6
2.1.3. Nguyên tắc thận trọng. 6
2.2. Nội dung đánh giá nguyên vật liệu 7
2.2.1. Giá thực tế nhập kho 7
2.2.2. Giá thực tế xuất kho. Đánh giá theo giá mua thực tế. 7
3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu 8
3.1. Nội dung kế toán chi tiết nguyên vật liệu 8
3.2. Yêu cầu kế toán chi tiết nguyên vật liệu 9
3.3. Chứng từ kế toán chi tiết nguyên vật liệu sử dụng 9
3.4. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu 10
3.4.1. Phương pháp ghi thể song song 10
3.4.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 11
3.4.3. Phương pháp sổ số dư 12
4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 13
4.1. Chứng từ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu sử dụng. 13
4.2. Tài khoản kế toán tổng hợp nguyên vật liệu sử dụng. 14
4.3. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 14
4.3.1. Kế toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên. 14
4.2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 17
4.3.3. Kiểm kê đánh giá lại vật tư hàng hoá 18
4.3.4. Kế toán dự phòng giảm giá vật tư hàng hoá tồn kho. 19
4.3.5. Hình thức sổ kế toán. 20
III. Phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất. 20
1. Phân tích tình hình quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 20
2. Phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 21
Chương II. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở côngt y rượu đồng xuân 23
I. Những đặc điểm chung về công ty rượu đồng xuân. 23
1. Quá trình hình thành, phát triển của công ty rượu Đồng Xuân 23
2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh ở Công ty rượu Đồng Xuân. 24
3. Đặc điểm của bộ máy quản lý trong công ty rượu Đồng Xuân. 24
4. Tổ chức công tác kế toán ở công ty rượu Đồng Xuân. 26
II. Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty rượu Đồng Xuân. 29
1. Đặc điểm nguyên vật liệu ở Công ty. 29
2. Phân loại nguyên vật liệu. 29
3. Đánh giá Nguyên vật liệu. 30
3.1. Đánh giá Nguyên vật liệu nhập kho. 30
3.2. Đánh giá Nguyên vật liệu xuất kho. 31
4. Kế toán chi tiết NVL 32
4.1. Thủ tục nhập kho. 32
4.2. Thủ tuc xuất kho. 35
4.3 Phương pháp ghi sổ. 36
5. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 39
5.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 39
5.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu 42
5.3. Phương pháp ghi sổ 43
III. Phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu ở công ty rượu đồng xuân 49
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty rượu đồng xuân 50
I.Những nhận xét chung về kế toán vật liệu ở công ty rượu Đồng Xuân 50
1. Ưu điểm của công tác kế toán nguyên vật liệu . 50
2. Một số hạn chế trong công tác kế toán nguyên vật liệu 51
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty rượu Đồng Xuân 52
1. Ý kiến một: 52
2. Ý kiến thứ hai: 53
3-Ý kiến thứ ba: 53
4. Ý kiến thứ tư: 54
5. Ý kiến thứ năm: 54
Kết luận 56
Mục lục 57


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty rượu Đồng Xuân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty rượu Đồng Xuân sẽ giúp ích cho bạn.