Kế toán TSCĐ tại C.ty CP Sông Đà 10

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 2
I. Quá trình thành lập và đặc điểm của Công ty cổ phần Sông Đà 10 2
II Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ các phòng ban. 6
III. Tình hình tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần Sông Đà 10 9
IV, Các phần hành kế toán tại công ty cổ phần Sông Đà 10. 13
4.1.kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các nghiệp vụ thanh toán: 13
4.2: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 17
4.3.kế toán tài sản cố định : 19
4.4.Kế toỏn vật liệu, cụng cụ, dụng cụ . 23
4.5.Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 28
PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 29
I. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp 29
1. Khái niệm TSCĐ. 29
2) Đặc điểm TSCĐ. 29
3) Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ . 29
4) Phân loại và đánh giá tài sản cố định. 29
5,Đánh giá TSCĐ. 31
II) Tổ chức kế toán tài sản cố định 33
1) Kế toán chi tiết . 33
2) Kế toán tổng hợp. 41
3) Hạch toán sửa chữa TSCĐ 48
4) Kế toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ. 50
II) Đặc điểm TSCĐ Và kế toán TSCĐ ở công ty cổ phần Sông Đà 10 52
PHẦN III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10 75
I. Đánh giá thực tế hạch toán Tài sản cụ́ định tại Công ty 75
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hạch toán Tài Sản Cố Định tại Công ty cổ phần Sông Đà 10. 77
1. Nhận xét đánh giá các mặt tích cực và mặt hạn chế của Công ty cổ phần Sông Đà 10 trong công tác kế toán.TSCĐ 77
2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty cổ phần Sông Đà 10. 78
KẾT LUẬN 80


Xem Thêm: Kế toán TSCĐ tại công ty CP Sông Đà 10
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán TSCĐ tại công ty CP Sông Đà 10 sẽ giúp ích cho bạn.