Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng và thương mại tổng hợp Thủ Đô

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN 1: 2
TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU
CỦA CÔNG TY CPXD VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THỦ ĐÔ. 2
1.1. Khái quát chung về Công ty 2
1.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty 3
1.2. Tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty CPXD và TM tổng hợp Thủ Đô 4
1.2.1. Mô hình tổ chức sản xuất 4
1.2.2. Điều kiện về giao thông, kinh tế, chính trị 5
1.2.3. Trang thiết bị kỹ thuật 5
1.2.4. Tình hình tài chính 6
1.2.5. Tình hình tập trung hoá, chuyên môn hoá, hợp tác hoá trong công ty 6
1.2.6. Định hướng phát triển năm 2007 7
1.3. Tổ chức bộ máy của Công ty 8
1.3.1. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý 8
1.4. Tổ chức bộ máy kế toán 9
1.4.1. Hình thức kế toán đang áp dụng tại Công ty CPXD và thương mại tổng hợp Thủ Đô 9
1.3.2. Hệ thống sổ sách sử dụng1 13
PHẦN II 16
CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHÂM TẠI CÔNG TY CPXD VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THỦ ĐÔ 16
1. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty CPXD và thương mại tổng hợp Thủ Đô 16
2. Thực trạng công tác hạch toán chi phí và giá thành tại Công ty CPXD và thương mại tổng hợp Thủ Đô. 16
2.1. Quy trình tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm và tình hình thực hiện chính sách, chế độ của nhà nước, ngành trong Công ty. 16
2.1.1.Quy trình tập hợp chi phí, xác định giá thành: 16
2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CPXD và thương mại tổng hợp Thủ Đô. 18
PHẦN III 49
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA
CÔNG TY CPXD VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THỦ ĐÔ 49
1.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán chi phí và giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CPXD và thương mại tổng hợp Thủ Đô 49
1.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp 51
1.3. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty CPXD và thương mại tổng hợp Thủ Đô 52
KẾT LUẬN 66


Xem Thêm: Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng và thươn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây dựng và thươn sẽ giúp ích cho bạn.