Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC PHÂN TÍCH 4
I.1 Tổng quan về thủ tục phân tích 4
I.2 Các chuẩn mực kiểm toán về thủ tục phân tích .6
I.2.1 Chuẩn mực kiểm toán quốc tế ISA 520 “Thủ tục phân tích” 6
I.2.2 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam VSA 520 “Quy trình phân tích” 8
I.2.3 Chuẩn mực kiểm toán Nhà Nước số 8 “ Phân tích tình hình kinh tế tài
chính” .11
I.3 Các loại thủ tục phân tích 12
I.3.1 Phân tích xu hướng . .12
I.3.2 Phân tích tỷ suất 14
I.3.3 Phân tích dự báo . .16
I.4 Quá trình áp dụng thủ tục phân tích 18
I.4.1 Lựa chọn loại thủ tục phân tích phù hợp với mục tiêu phân tích 18
I.4.2 Xác định các thông tin phục vụ cho mục tiêu phân tích và xem xét tính
độc lập và mức độ tin cậy của chúng . 19
I.4.3 Xây dựng công thức hoặc thiết lập mô hình phản ánh mối quan hệ giữa
các biến số tài chính và biến số hoạt động 21
I.4.4 Tính toán ra một giá trị ước tính và so sánh giá trị đó với số liệu thực tế
của đơn vị .2 2
I.4.5 Đánh giá mức trọng yếu của các chênh lệch phát hiện được và tìm hiểu
nguyên nhân .23
I.4.6 Giải thích những chênh lệch trọng yếu và các mối liên hệ không hợp lý
đồng thời chứng minh các vấn đề quan trọng .24
I.4.7 Xem xét các phát hiện kiểm toán 25
I.5 Phạm vi áp dụng thủ tục phân tích 27
I.5.1 Kiểm toán nội bộ .27
I.5.2 Kiểm toán Nhà nước 28
I.5.3 Kiểm toán độc lập . .28
Kết luận chương 1 29
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG QUÁ
TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI VIỆT NAM .30
2
II.1 Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán: 30
II.1.1 Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán .31
II.1.2 Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán .34
II.1.2.1 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán nợ phải thu .35
II.1.2.2 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán TSCĐ và chi phí
khấu hao .37
II.1.2.3 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán hàng tồn kho 38
II.1.2.4 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán doanh thu .40
II.1.2.5 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán chi phí 44
II.1.3 Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn hoàn thành kiểm toán 45
II.2 Mặt tích cực và hạn chế khi áp dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán báo
cáo tài chính tại các công ty kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam .45
II.2.1 Mặt tích cực .45
II.2.2 Mặt hạn chế . .48
II.3 Nguyên nhân .51
II.3.1 Nguyên nhân khách quan .51
II.3.2 Nguyên nhân chủ quan .53
II.4 Các lỗi thông thường khi áp dụng thủ tục phân tích 54
II.4.1 Chưa xác định được mục tiêu phân tích .54
II.4.2 Quá phụ thuộc vào số liệu của đơn vị 54
II.4.3 Nắm các mối quan hệ không rõ ràng .55
II.4.4 Đơn giản hoá mô hình dự đoán 55
II.4.5 Phức tạp hóa mô hình dự đoán .55
II.4.6 Không chủ động tìm kiếm lời giải thích cho các chênh lệch phát hiện
được 55
II.4.7 Liên tục làm tròn số .56
II.4.8 Không vận dụng những hiểu biết về đặc điểm, ngành nghề kinh doanh
của khách hàng vào quá trình phân tích .56
Kết luận chương 2 56
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QỦA
ÁP DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BCTC 58
III.1 Mục đích của việc áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán 58
III.2 Các kiến nghị và giải pháp nhằm tăng cường áp dụng thủ tục phân tích trong
kiểm toán báo cáo tài chính 59
3
III.2.1 Hệ thống hoá các kỹ thuật phân tích để xây dựng thành quy trình
phân tích chuẩn 59
III.2.2 Mở lớp tập huấn về nghiệp vụ kiểm toán, trong đó có chú trọng
chuyên sâu về phân tích tài chính 60
III.2.3 Khuyến khích áp dụng thủ tục phân tích trong trường hợp có thể 61
III.3 Các kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện kỹ thuật phân tích trong kiểm
toán báo cáo tài chính 62
III.3.1 Xây dựng ngân hàng lưu trữ các dữ liệu tài chính và dữ liệu hoạt
động nhằm cung cấp thông tin cho quá trình phân tích 62
III.3.2 Nâng cao chất lượng công tác thống kê trong doanh nghiệp 64
III.3.3 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình phân tích 64
III.3.4 Hạn chế những lỗi thường gặp trong quá trình áp dụng thủ tục phân
tích .66
III.4 Một số thủ tục phân tích đề nghị áp dụng trong quá trình kiểm toán .68
III.4.1 Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán 68
III.4.2 Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn thực hiện kiểm toán 69
III.4.2.1 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán vốn bằng tiền .70
III.4.2.2 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán nợ phải thu 71
III.4.2.3 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán TSCĐ và chi phí
khấu hao .73
III.4.2.4 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán hàng tồn kho .76
III.4.2.5 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán nợ phải trả 79
III.4.2.6 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán doanh thu, thu
nhập khác .80
III.4.2.7 Thủ tục phân tích áp dụng trong kiểm toán chi phí .82
III.4.3 Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn hoàn thành kiểm toán 85
III.5 Một số phương pháp phân tích khác 87
III.5.1 Phân tích báo cáo tài chính . .87
III.5.1.1 Tiêu chuẩn so sánh .87
III.5.1.2 Điều kiện so sánh được 87
III.5.1.3 Mục tiêu so sánh .87
III.5.1.4 Các phương pháp phân tích .88
III.5.1.5 Một số vấn đề thường gặp khi phân tích báo cáo tài chính .89
III.5.2 Phương pháp phân tích tài chính Dupont .89
III.5.3 Phương pháp hồi quy .93
Kết luận chương 3 95
KẾT LUẬN 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng áp dụng thủ tục phân tích trong quá trình kiểm toán tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.