Tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách Nhà nước tỉnh Đồng Nai
1. Sự cần thiết của đề tài 2
2. Mục tiêu nghiên cứu 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Kết cấu của luận văn 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA 6
1.1. Quan niệm về công tác thanh tra 6
1.1.1. Khái niệm về thanh tra 6
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của công tác thanh tra 7
1.1.3. Mục tiêu của công tác thanh tra 8
1.2. Phân loại hoạt động thanh tra 10
1.2.1. Thanh tra hành chính 11
1.2.2. Thanh tra chuyên ngành 11
1.3. Công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 12
1.3.1. Khái niệm thanh tra thu chi ngân sách nhà nước 12
1.3.2. Nội dung của thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 13
1.3.3. Mục tiêu của thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 16
1.3.4. Yêu cầu về nguyên tắc công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THU
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI 18
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, dân số, kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai 18
2.1.1. Về điều kiện tự nhiên, dân số, tiềm năng và thế mạnh 18
2.1.2. Về kinh tế, xã hội 19
2.1.3. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 21
2.2. Tổ chức, bộ máy thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 22
2.2.1. Các cơ quan hành chính và các cơ quan chuyên môn 22
2.2.2. Tổ chức bộ máy thanh tra tỉnh Đồng Nai 24
2.3. Thực trạng về thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai 24
2.3.1. Những quy định của pháp luật hiện hành về công tác thanh tra 24
2.3.2. Những cơ quan có chức năng thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 27
2.3.3. Tình hình thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai 28
2.3.4. Kết quả thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai 31
3
2.3.4.1. Những thành tựu đã đạt được 31
2.3.4.2. Những dạng sai phạm phát hiện qua thanh tra 34
2.3.5. Những hạn chế, tồn tại về công tác thanh tra 40
2.3.5.1. Những hạn chế, tồn tại 40
2.3.5.2. Nguyên nhân khách quan 42
2.3.5.3. Nguyên nhân chủ quan 44
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH
TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI 46
3.1. Những yêu cầu phải tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân
sách nhà nước tỉnh Đồng Nai 46
3.1.1. Yêu cầu từ việc nâng cao chức năng quản lý nhà nước 47
3.1.2. Yêu cầu từ mục tiêu kinh tế xã hội 48
3.1.3. Yêu cầu từ công cuộc phòng chống tham nhũng 49
3.1.4. Yêu cầu từ quá trình hội nhập 49
3.2 Các giải pháp tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách nhà nước
tỉnh Đồng Nai 51
3.2.1. Nhóm giải pháp tăng số lượng cuộc thanh tra 51
3.2.1.1. Bổ sung quyền và nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh, đẩy mạnh công
tác thanh tra hành chính của các cơ quan thanh tra sở, ngành ở cấp tỉnh. 51
3.2.1.2. Tăng cường nhân sự cho các tổ chức thanh tra 52
3.2.1.3. Xây dựng chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác thanh tra 52
3.2.1.4. Thiết lập đường dây nóng tại cơ quan Thanh tra tỉnh 53
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao
chất lượng và hiệu quả cuộc thanh tra 54
3.2.2.1. Xây dựng kênh thông tin về các văn bản pháp luật và tổ
chức thường xuyên các cuộc hội thảo 54
3.2.2.2. Xây dựng chuẩn mực về công tác thanh tra. 55
3.2.2.3. Tổ chức thường xuyên các cuộc hội thảo về công tác thanh tra. 56
3.2.2.4. Nâng cao hiệu lực của kết luận thanh tra 57
3.2.2.5. Nâng cao trình độ, phẩm chất của người làm công tác thanh tra. 58
3.2.2.6. Bổ sung nội dung kiểm tra việc bố trí nhân sự và kiểm soát
nội bộ của đơn vị được thanh tra trong quá trình thanh tra tài chính. 59
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
4
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
KCHT: Kết cấu hạ tầng
XHCN: Xã hội chủ nghĩa
XDCB: Xây dựng cơ bản
CTXH: Chính trị xã hội
GDP: Giá trị sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product)
UBND: Ủy ban nhân dân
ASEAN: Hiệp hội các nước Đông Nam Á ( Association of South-East Asian
Nations)
APEC: Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bì̀nh Dương ( Asia-Pacific
Economic Co-operation)
WTO: Tổ chức mậu dịch quốc tế ( World Trade Organization)
OECD: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế ( Organization for Economic Cooperation
and Development)
ADB: Ngân hàng phát triển Châu Á (Asian Development Bank )2
1. Sự cần thiết của đề tài 2
2. Mục tiêu nghiên cứu 4
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
4. Phương pháp nghiên cứu 5
5. Kết cấu của luận văn 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC THANH TRA 6
1.1. Quan niệm về công tác thanh tra 6
1.1.1. Khái niệm về thanh tra 6
1.1.2. Đặc điểm và vai trò của công tác thanh tra 7
1.1.3. Mục tiêu của công tác thanh tra 8
1.2. Phân loại hoạt động thanh tra 10
1.2.1. Thanh tra hành chính 11
1.2.2. Thanh tra chuyên ngành 11
1.3. Công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 12
1.3.1. Khái niệm thanh tra thu chi ngân sách nhà nước 12
1.3.2. Nội dung của thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 13
1.3.3. Mục tiêu của thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 16
1.3.4. Yêu cầu về nguyên tắc công tác thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 17
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA THU
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI 18
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, dân số, kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai 18
2.1.1. Về điều kiện tự nhiên, dân số, tiềm năng và thế mạnh 18
2.1.2. Về kinh tế, xã hội 19
2.1.3. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2010 21
2.2. Tổ chức, bộ máy thanh tra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 22
2.2.1. Các cơ quan hành chính và các cơ quan chuyên môn 22
2.2.2. Tổ chức bộ máy thanh tra tỉnh Đồng Nai 24
2.3. Thực trạng về thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai 24
2.3.1. Những quy định của pháp luật hiện hành về công tác thanh tra 24
2.3.2. Những cơ quan có chức năng thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước 27
2.3.3. Tình hình thu chi ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai 28
2.3.4. Kết quả thanh tra thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai 31
3
2.3.4.1. Những thành tựu đã đạt được 31
2.3.4.2. Những dạng sai phạm phát hiện qua thanh tra 34
2.3.5. Những hạn chế, tồn tại về công tác thanh tra 40
2.3.5.1. Những hạn chế, tồn tại 40
2.3.5.2. Nguyên nhân khách quan 42
2.3.5.3. Nguyên nhân chủ quan 44
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH
TRA THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI 46
3.1. Những yêu cầu phải tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân
sách nhà nước tỉnh Đồng Nai 46
3.1.1. Yêu cầu từ việc nâng cao chức năng quản lý nhà nước 47
3.1.2. Yêu cầu từ mục tiêu kinh tế xã hội 48
3.1.3. Yêu cầu từ công cuộc phòng chống tham nhũng 49
3.1.4. Yêu cầu từ quá trình hội nhập 49
3.2 Các giải pháp tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách nhà nước
tỉnh Đồng Nai 51
3.2.1. Nhóm giải pháp tăng số lượng cuộc thanh tra 51
3.2.1.1. Bổ sung quyền và nhiệm vụ cho Thanh tra tỉnh, đẩy mạnh công
tác thanh tra hành chính của các cơ quan thanh tra sở, ngành ở cấp tỉnh. 51
3.2.1.2. Tăng cường nhân sự cho các tổ chức thanh tra 52
3.2.1.3. Xây dựng chế độ đãi ngộ đối với người làm công tác thanh tra 52
3.2.1.4. Thiết lập đường dây nóng tại cơ quan Thanh tra tỉnh 53
3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao
chất lượng và hiệu quả cuộc thanh tra 54
3.2.2.1. Xây dựng kênh thông tin về các văn bản pháp luật và tổ
chức thường xuyên các cuộc hội thảo 54
3.2.2.2. Xây dựng chuẩn mực về công tác thanh tra. 55
3.2.2.3. Tổ chức thường xuyên các cuộc hội thảo về công tác thanh tra. 56
3.2.2.4. Nâng cao hiệu lực của kết luận thanh tra 57
3.2.2.5. Nâng cao trình độ, phẩm chất của người làm công tác thanh tra. 58
3.2.2.6. Bổ sung nội dung kiểm tra việc bố trí nhân sự và kiểm soát
nội bộ của đơn vị được thanh tra trong quá trình thanh tra tài chính. 59
KẾT LUẬN 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
4
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
KCHT: Kết cấu hạ tầng
XHCN: Xã hội chủ nghĩa
XDCB: Xây dựng cơ bản
CTXH: Chính trị xã hội
GDP: Giá trị sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product)
UBND: Ủy ban nhân dân
ASEAN: Hiệp hội các nước Đông Nam Á ( Association of South-East Asian
Nations)
APEC: Tổ chức Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bì̀nh Dương ( Asia-Pacific
Economic Co-operation)
WTO: Tổ chức mậu dịch quốc tế ( World Trade Organization)
OECD: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế ( Organization for Economic Cooperation
and Development)


Xem Thêm: Tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách Nhà nước tỉnh Đồng Nai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tăng cường công tác thanh tra thu chi ngân sách Nhà nước tỉnh Đồng Nai sẽ giúp ích cho bạn.